Luận văn Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng sông hồng làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích của đề tài 1

3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài 2

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ DẢI VEN BIỂN 3

1.1. Các khái niệm cơ bản 3

1.2. Các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên – kinh tế, xã hội dải ven biển ĐBSH 15

1.3. Các nghiên cứu về sử dụng đất ở dải ven biển ĐBSH 20

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

2.1. Đối tượng 25

2.2. Phạm vi nghiên cứu 25

2.3. Nội dung nghiên cứu 25

2.4. Phương pháp nghiên cứu 25

CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28

3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế, xã hội dải ven biển có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 28

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 28

3.1.2. Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội DVB ĐBSH 43

3.1.3. Nhận xét chung 57

3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất dải ven biển ĐBSH 59

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của vùng nghiên cứu 59

3.2.2. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cơ cấu mùa vụ 62

3.2.3. Các loại sử dụng đất chính 68

3.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại sử dụng đất 68

3.2.5. Đánh giá mức độ thích hợp của đất nông nghiệp DVB ĐBSH với các loại sử dụng đất chính 81

3.3. Đề xuất sử dụng hợp lý bền vững 83

3.3.1. Các quan điểm đề xuất sử dụng bền vững đất dải ven biển 83

3.3.2 Cơ sở khoa học đề xuất sử dụng bền vững đất dải ven biển 84

3.3.3 Cơ sở lựa chọn các loại sử dụng đất bền vững 84

3.3.4. Kết quả đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp Dải ven biển ĐBSH 85

3.3.5 Một số giải pháp để thực hiện 89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95

I - KẾT LUẬN 95

II – KIẾN NGHỊ 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY