Luận văn Đánh giá tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Văn giang, tỉnh Hưng Yên

Lời cảm ơn i

Lời cam đoan iii

Mục lục iv

Danh mục bảng vii

Danh mục hình ix

Danh mục hình ix

LỜI MỞ ĐẦU i

Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3

1.1 Tổng quan về tình hình phát triển chăn nuôi nước ta 3

1.1.1 Xu hướng phát triển 3

1.1.2 Hình thức chăn nuôi 4

1.1.3 Tỷ lệ phân bố 5

1.1.4 Đặc điểm chuồng trại 7

1.2 Tổng quan các vấn đề môi trường trong chăn nuôi 8

1.2.1 Nguồn thải từ chăn nuôi 8

1.2.2 Hiện trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi ở nước ta 10

1.3 Tổng quan tình hình quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi ở nước ta 13

1.3.1 Cơ sở pháp lý về quản lý chất thải chăn nuôi ở nước ta 13

1.3.2 Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi 14

1.3.4 Các biện pháp quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi 15

Chương 2 ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 23

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23

2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23

2.2 Phương pháp nghiên cứu 23

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 23

2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 23

2.2.3 Phương pháp lấy mẫu và phân tích 24

2.2.4 Phương pháp so sánh 26

2.2.5 Phương pháp đánh giá mùi và tiếng ồn 26

2.2.6 Phương pháp xử lý số liệu 26

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27

3.1 Phân tích tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Văn Giang 27

3.1.1 Phân tích các điều kiện tự nhiên 27

3.1.2 Điều kiện Kinh tế - Xã hội 31

3.1.3 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 36

3.1.4 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 39

3.2 Tình hình phát triển trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Văn Giang 41

3.2.1 Tình hình chung 41

3.2.2 Đặc điểm của các trang trại chăn nuôi Lợn trên địa bàn huyện Văn Giang 42

3.3 Đánh giá tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi Lợn trên địa bàn huyện Văn Giang. 51

3.3.1 Nguồn thải phát sinh từ các trang trại chăn nuôi Lợn 51

3.3.2 Hiện trạng xử lý chất thải tại các hệ thống trang trại chăn nuôi Lợn 52

3.3.3 Hiện trạng môi trường của các trang trại lợn trên địa bàn huyện Văn Giang 62

3.3.4 Đánh giá chung 71

3.4 Đề xuất một số biện pháp cải thiện tình hình môi trường tại các trang trại chăn nuôi Lợn trên địa bàn huyện Văn Giang. 72

3.4.1 Giải pháp về mặt quản lý, tổ chức 72

3.4.2 Giải pháp về mặt kinh tế 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY