Luận văn Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật hệ sinh thái rừng ngập mặn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở khoa học cho sử dụng hợp lý và phát triển bền vững

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: TỔNG QUAN.3

1.1. Những nghiên cứu về đa dạng sinh học hệ thực vật.3

1.1.1. Trên thế giới:.3

1.1.2. Ở Việt Nam:.4

1.2. Nghiên cứu đa dạng quần xã thực vật .5

1.2.1. Trên thế giới .5

1.2.2. Ở Việt Nam.7

1.3. Các nghiên cứu về đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng ngập mặn trên Thế

giới và ở Việt Nam.8

1.3.1. Trên thế giới .8

1.3.2. Ở Việt Nam:.11

1.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu.15

1.4.1. Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu .15

1.4.2. Điều kiện địa hình, địa mạo .15

1.4.3. Điều kiện khí hậu, thủy văn, hải văn .16

1.4.4. Đặc điểm thổ nhưỡng.19

1.4.5. Kinh tế xã hội .20

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.23

2.1. Đối tượng nghiên cứu .23

2.2. Phương pháp nghiên cứu .23

2.2.1. Phương pháp kế thừa, thống kê, phân tích, tổng hợp và đánh giá .23

2.2.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa.23

2.2.3. Phương pháp viễn thám, hệ thống thông tin địa lý .26

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .28

3.1. Khái quát đánh giá nhân tố sinh thái hình thành đa dạng sinh học thực vật .28

3.1.1. Nhân tố sinh thái tự nhiên.28

3.1.2. Nhân tác .303.2. Đa dạng sinh học hệ thực vật hệ sinh thái rừng ngập mặn cửa sông ven

biển huyên Tiên Yên.31

3.2.1. Đa dạng loài thực vật .31

3.2.2. Đa dạng cấu trúc hệ thống hệ thực vật.32

3.2.3. Đa dạng dạng sống hệ thực vật.37

3.2.4. Đặc trưng các yếu tố địa lý hệ thực vật.38

3.2.5. Giá trị đa dạng sinh học thực vật hệ sinh thái ngập mặn huyên Tiên Yên.41

3.2.6. Đa dạng thảm thực vật.44

3.3 Định hướng sử dụng hợp lý và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM

huyện Tiên Yên.50

3.3.1. Xây dựng quy hoạch chi tiết và đồng bộ để phát huy những giá trị và chức

năng đa dạng của rừng ngập mặn .50

3.3.2. Xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá hiện trạng rừng.50

3.3.3. Thực hiện các chương trình phục hồi rừng ngập mặn, phù hợp với điều kiện

tự nhiên và diễn thế sinh thái.51

3.3.4. Giám sát tác động môi trường nước của hệ sinh thái.53

3.3.5. Các giải pháp về kinh tế – xã hội .54

3.3.6. Phát triển du lịch sinh thái.55

3.3.7. Bảo tồn giá trị đa dạng sinh học .56

3.3.8. Nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị HSTRNM cho các nhà quản lý ở cấp

địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư vùng RNM.56

KẾT LUẬN.58

TÀI LIỆU THAM KHẢO .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY