Luận văn Đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH.9

1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu địa chính 9

1.2. Vai trò của cơ sở dữ liệu địa chính đối với phát triển kinh tế - xã hội 9

1.3. Nội dung của cơ sở dữ liệu địa chính 10

1.4. Các vấn đề về xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu

địa chính 14

1.4.1. Nguyên tắc chung xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng

cơ sở dữ liệu địa chính 14

1.4.2. Yêu cầu đối với chức năng của CSDL địa chính 15

1.4.3. Xây dựng và cập nhật dữ liệu cho CSDL địa chính 17

1.4.4. Khai thác CSDL địa chính 18

1.4.5. Yêu cầu về tổ chức hệ thống, vận hành và bảo trì CSDL địa chính 18

1.5. Tình hình xây dựng CSDL địa chính ở trong nước và trên thế giới 19

1.5.1. Tình hình xây dựng CSDL địa chính trên thế giới 19

1.5.2. Tình hình xây dựng CSDL địa chính ở Việt Nam 23

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CỦA

HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 28

2.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu 28

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên 28

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 30

2.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai 31

2.2. Đánh giá tính đầy đủ về nội dung dữ liệu địa chính 39

2.2.1. Dữ liệu không gian địa chính 39

2.2.2. Dữ liệu thuộc tính địa chính 40

2.3. Đánh giá tính hiện thời của dữ liệu địa chính 41

2.4. Đánh giá mức độ chuẩn hóa của dữ liệu địa chính 41

2.5. Đánh giá công tác quản lý dữ liệu địa chính 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY