Luận văn Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án đô thị Phú lương, quận Hà đông, thành phố Hà Nội

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

3. Nội dung nghiên cứu . 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Phương pháp nghiên cứu. 3

6. Yêu cầu của đề tài. 3

7. Cơ sở tài liệu thực hiện luận văn. 4

8. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn . 4

9. Cấu trúc Luận văn. 4

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 5

1.1 Cơ sở khoa học về thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ. 5

1.1.1 Một số khái niệm . 5

1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 6

1.2 Nghiên cứu chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ ở Việt Nam . 10

1.2.1Thời kỳ 1993 đến 2003 . 10

1.2.4 Từ khi có Luật Đất đai năm 2003 đến nay . 12

1.2.5 Nhận xét, đánh giá chung. 18

1.3 Chính sách bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng của một số nƣớctrong

khu vực và một số tổ chức ngân hàng . 19

1.3.1. Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). 19

1.3.2. Trung Quốc. 20

1.3.3. Nhật Bản . 21

1.3.4. Đánh giá chung . 22

1.3.5. Một số bài học từ chính sách của một số nước và tổ chức quốc tế về thu

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY