Luận văn Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viên trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

MỤC LỤC i

DANH MỤC HÌNH iii

DANH MỤC BẢNG iv

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tổng quan về chất thải y tế 3

1.1.1. Cơ sở pháp lý xác định chất thải y tế 3

1.1.2. Phân loại chất thải y tế 4

1.2. Nguồn phát sinh chất thải y tế từ các hoạt động trong bệnh viện 7

1.3. Tác động đến môi trường 10

1.4. Tác động đối với sức khoẻ con người 13

1.5. Các biện pháp quản lý chất thải y tế 20

1.5.1. Tổng quan công tác quản lý chất thải y tế trên Thế giới 20

1.5.2. Thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại Việt Nam 21

1.5.3. Biện pháp xử lý chất thải y tế 25

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. Đối tượng nghiên cứu 30

2.2. Phương pháp nghiên cứu 31

2.3. Nội dung đề tài 32

2.4. Xây dựng các tiêu chí và chuẩn mực đánh giá 33

2.5. Xác định mức độ quan trọng của các tiêu chí 37

2.6. Xác định mức độ tuân thủ của từng hoạt động 38

2.7. Công thức tính toán tổng hợp về công tác quản lý môi trường theo từng hoạt động của tiêu chí 38

2.8. Thiết kế thông tin yêu cầu của phiếu điều tra khảo sát 38

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40

3.1. Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên 40

3.1.1. Cơ cấu dân số 40

3.1.2. Thực trạng chung của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 41

3.2. Giới thiệu chung về các bệnh viện nghiên cứu 42

3.3. Đánh giá về công tác phân loại 47

3.4. Đánh giá về công tác vận chuyển chất thải 55

3.5. Đánh giá về công tác xử lý chất thải rắn 61

3.6. Đánh giá về công tác lưu giữ chất thải 65

3.7. Đánh giá về việc thực hiện xử lý nước thải và khí thải 70

3.8. Đánh giá qua các kết quả điều tra phỏng vấn ngoài hiện trường về sự nắm bắt các quy định quản lý chất thải y tế 77

3.9. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên 85

3.9.1. Nguyên nhân các tồn tại trong công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện nghiên cứu 85

3.9.2. Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải y tế 86

3.9.3. Giải pháp xử lý chất thải 89

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

PHỤ LỤC 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY