Luận văn Đánh giá thực trạng công tác công chứng, chứng thực các giao dịch về đất đai trên địa bàn quận Đống đa, thành phố Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN .

LỜI CẢM ƠN.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .

MỞ ĐẦU .1

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC KHI NGƢỜI SỬ

DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN CÁC QUYỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI.5

1.1Nghiên cứu cơ sở lý luận về công chứng, chứng thực. 5

1.1.1.Khái niệm công chứng, chứng thực . 8

1.1.2.Nguyên tắc, yêu cầu thực hiện công chứng, chứng thực. . 9

1.1.2.1. Nguyên tắc: .9

1.1.2.2. Yêu cầu: .9

1.1.3. Văn bản công chứng và giá trị pháp lý của văn bản công chứng.14

1.2 Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.15

1.2.1 Khái niệm người sử dụng đất. .15

1.2.2 Quyền chung người sử dụng đất. .16

1.2.3. Quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất .18

1.3 Các quy định của pháp luật về công tác công chứng, chứng thực các giao dịch liên quan đến nhà ở

và quyền sử dụng đất.19

1.3.1 Tổng quan về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.19

1.3.1.1. Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công chứng, chứng thực.

.19

1.3.1.2. Các nội dung cần công chứng, chứng thực theo quy định khi người sử dụng đât thực hiện

quyền theo quy định của pháp luật.21

1.3.2 Thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch về bất động sản.22

1.3.3 Quy định của pháp luật về thủ tục công chứng các hợp đồng có liên quan đến quyền sử dụng

đất. .23

1.3.3.1. Thủ tục chung về công chứng hợp đồng, giao dịch .23

1.3.3.2.Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia

di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản, nhận lưu giữ di chúc .24

.28

1.4.1. Thực trạng tổ chức thực hiện việc công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện

quyền theo quy định pháp luật đất đai .28

1.4.1.1 Về công chứng .28

1.4.1.2. Về chứng thực.31

1.4.2. Thực trạng về áp dụng pháp luật về công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện

quyền theo quy định pháp luật đất đai .32

1.4.2.1. Quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.32

1.4.2.2. Quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là tổ chức trong nước.34

CHƢƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC GIAO

DỊCH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.36

2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quản lý đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

.36

2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Đống Đa.36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY