Luận văn Đánh giá tác động của tín dụng đối với giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TÃT| W

DANH MỤC CÁC BÀNG BIẾU VÀ sơ DÒ V

TÓM TÁT Ai

CHƯƠNG1: GIỚI THI t u 1

CHI (JNG 2: cơ sớ LÝ LUẬN CỦA VÁN ĐÈ NGHIÊN cứu 3

2.1. Khái niệm về đói nghèo 3

22. Các phương pháp xác định nghèo 3

2.2. ỉ. Phương pháp chi riéti 3

2.2.2. Phươngpháp thu nháp 4

2.2. ỉ. Phương pháp xép loaỉ cùa địa phương 4

2.2.4. Phươngpháp vè bán đỏ nghẽo dõi 4

23. Lý thuyết vờ thu nháp vá các nhân tố anh hương dểnthu nhập 5

2.4. Lý tbuyct vè võng xoáy nghèo dõi ố

2.5. Các nhân tổ anh hương đển mức sống cùa bộ ngheo 9

2.5.Ỉ. Vai trò cùa rin àụng đói vút giam nghèo 10

2.5.2. Cãcyéu ró vè nhân khàn học -.11

2.5.3. Ttnh trạng tiệc làm vã giáo dục cùa hụ 12

2.5.4. Nàng lực sản xuár cùa hộ 12

2.5.5. Cãc điêu kiịn bẽn ngoàĩ 13

2.5.6. Dộc điểm dãn rộc 13

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIẾN củv VÀ TÔNG QUAN VỀ 15

THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN MỆT NAM 15

3.1. Tiêu chi xác định nghèo 15

3.2. Phương pháp nghiên cửu 15

3.2. ỉ. Các phương phép được Sừ dụng nong các nghiên cứu trước 15

3.2.2. Phưangpháp khác bỉệr trong khác biỷr (DID) lổ

3.2.3. Két hợp phương pháp Khác btệĩ trong khác biệt với hơi qui OLS 17

3.3. Mo ta dừ liệu 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY