Luận văn Đánh giá tác động của nước biển dâng đến kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

MỞ ĐẦU .5

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI

KHU VỰC NGHIÊN CỨU .7

1.1 Vị trí địa lý .7

1.2 Đặc điểm tự nhiên.8

1.2.1 Đặc điểm địa hình .8

1.2.2 Đặc điểm sinh thái .8

1.2.3 Hiện trạng sử dụng đất .9

1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội.10

1.3.1 Tình hình kinh tế xã hội chung.10

1.3.2 Đặc điểm dân cư.11

1.3.3 Cơ sở hạ tầng.12

1.3.4 Nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ hải sản .13

1.3.5 Công nghiệp và du lịch .15

1.4 Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu

Hai theo hƣớng phát triển bền vững.18

1.4.1 Phát triển thuỷ sản.18

1.4.2 Phát triển nền nông nghiệp sinh thái phù hợp với đặc thù của vùng

đầm phá .19

1.4.3 Phát triển du lịch thành ngành kinh tế chủ lực .20

1.4.4 Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp .21

1.4.5 Phát triển các lĩnh vực xã hội.22

1.5 Những nghiên cứu tƣơng tự ở khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai 23

CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

.26

2.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.26

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu.26

2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .26

2.2 Nội dung nghiên cứu .27

2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu.27

2.3.1 Phương pháp thống kê, hệ thống, phân tích .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY