Luận văn Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với loại hình du lịch sinh thái “miệt vườn – sông nước” tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu .7

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .7

4. Lịch sử nghiên cứu đề tài .8

5. Quan điểm nghiên cứu .10

6. Phương pháp nghiên cứu .11

7. Cấu trúc luận văn .17

8. Đóng góp của luận văn .17

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DU LỊCH SINH THÁI

“MIỆT VƯỜN – SÔNG NƯỚC” VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH . 18

1.1. Các vấn đề cơ bản về du lịch.18

1.1.1. Khái niệm Du lịch .18

1.1.2. Khái niệm khách du lịch.19

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch.19

1.2. Khái niệm cơ bản về du lịch sinh thái.23

1.3. Lịch sử hình thành du lịch miệt vườn.24

1.4. Du lịch sinh thái “Miệt vườn – Sông nước” .25

1.4.1. Khái niệm “miệt vườn” .25

1.4.2. Khái niệm du lịch sinh thái “Miệt vườn – sông nước” .25

1.4.3. Đặc trưng của du lịch sinh thái “Miệt vườn – sông nước” .26

1.4.4. Đặc điểm cơ bản của khách du lịch sinh thái “Miệt vườn – sông nước”.26

1.5. Sự hài lòng .27

1.6. Tổng quan đề tài nghiên cứu .28

CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI LOẠI

HÌNH DU LỊCH SINH THÁI “MIỆT VƯỜN – SÔNG NƯỚC” TỈNH TIỀNGIANG. 29

2.1. Tổng quan về tỉnh Tiền Giang.29

2.1.1. Vị trí địa lý .29

2.1.2. Dân cư .294

2.1.3. Địa hình, thổ nhưỡng.29

2.1.4. Khí hậu .31

2.1.5. Thủy văn.31

2.2. Điều kiện kinh tế – xã hội.32

2.2.1. Điều kiện kinh tế – xã hội .32

2.2.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật .33

2.2.3. Hệ thống dịch vụ xã hội .35

2.2.4. Nguồn nhân lực .36

2.3. Hiện trạng hoạt động du lịch .37

2.3.1. Khách du lịch .37

2.3.2. Cơ cấu nguồn khách du lịch .37

2.3.3. Doanh thu du lịch .39

2.3.4. Đầu tư phát triển du lịch.40

2.3.5. Cơ sở phát triển loại hình du lịch sinh thái “Miệt vườn – Sông nước”.41

2.3.6. Một số điểm vườn du lịch sinh thái “Miệt vườn – Sông nước”.43

2.4. Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với loại hình du lịch sinh thái “miệt vườn

– sông nước” tại Tiền Giang. .47

2.4.1. Đặc điểm khách du lịch đến với du lịch sinh thái “miệt vườn – sông nước” tại

Tiền Giang theo kết quả khảo sát. .48

2.4.2. Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với loại hình du lịch sinh thái “Miệt

vườn – Sông nước” tỉnh Tiền Giang. .57

2.4.3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng chung của du

khách bằng phương pháp hồi qui tương quan đa biến .74

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH

ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH DU LỊCH “MIỆT VƯỜN – SÔNG NƯỚC” TỈNH TIỀNGIANG. 80

3.1. Cơ sở đề ra giải pháp.80

3.1.1. Những tồn tại và nguyên nhân của loại hình du lịch sinh thái “miệt vườn – sông

nước” Tiền Giang .80

3.1.2. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang.83

3.1.3 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 .86

3.2. Các nhóm giải pháp chung.87

3.2.1. Giải pháp về an ninh chính trị và an toàn xã hội cho du khách .87

3.2.2. Giải pháp về kinh tế .88

3.2.3. Chính sách phát triển du lịch.88

3.3. Các nhóm giải pháp cụ thể.895

3.3.1. Giải pháp về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật.89

3.3.2. Hợp tác đầu tư cùng với các tỉnh ĐBSCL và thu hút vốn đầu tư nước ngoài .91

3.3.3. Xúc tiến, quảng bá du lịch sinh thái “Miệt vườn – Sông nước”.91

3.3.4. Xây dựng thương hiệu du lịch sinh thái “Miệt vườn – sông nước” thành loại hình

du lịch đặc trưng.92

3.3.5. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực.92

3.3.6. Giải pháp thu hút sự tham gia cộng đồng địa phương .93

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

PHỤ LỤC . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY