Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng đối với chính sách đãi ngộ của công nhân viên tại công ty TNHH 888 Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v

DANH MỤC BẢNG. vi

DANH MỤC HÌNH . vii

MỤC LỤC. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2.Mục tiêu nghiên cứu.2

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4.Kết cấu luận văn .5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH ĐÃI

NGỘ NHÂN SỰ .6

1.1.Đãi ngộ nhân sự và các nhân tố tạo nên sự hài lòng đối với chính sách đãi ngộ nhân

sự của công nhân viên. .6

1.1.1 Khái niệm công nhân viên( Người lao động).6

1.1.3. Các hình thức đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp.8

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp.15

1.2. Lý thuyết về sự hài lòng của người lao động. .20

1.3. Lựa chọn mô hình và cách thức xử lý số liệu.27

1.3.1. Các mô hình nghiên cứu tương tự trước đây .27

1.3.2. Mô hình nghiên cứu .29

1.4.Quy trình nghiên cứu .32

Chương 2.THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY.

TNHH 888 THANH HÓA .34

2.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu. .34

2.2. Tổng quan về lao động của công ty .36

2.3 Doanh thu, lợi nhuận sau thuế và các chế độ chính sách đối với công nhân viên .38

2.3.1. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2013.38

2.3.2. Thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH 888 Thanh Hóa. .38

2.4. Thực trạng về sự hài lòng đối với chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH

888 Thanh Hóa .46

2.4.1. Thống kê mô tả về các đặc điểm cá nhân. .46

2.4.2 Kết hợp các đặc điểm cá nhân.48

2.4.3 Kiểm định độ tin cậy của thang đo .50

2.4.4 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory factor analyses – EFA).51

2.4.5. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu .56

2.4.6 Kiểm định các yếu tố của mô hình.59

2.4.7 Kiểm định các giả thiết .66

2.5 Đánh giá chung về chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH 888 Thanh Hóa .71

2.5.1 Những ưu điểm trong chính sách đãi ngộ nhân sự.71

2.5.2 Những nhược điểm trong công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH 888 .72

2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế trên .73

Chương 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI

VỚI CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY .74

3.1.Nhóm giải pháp liên quan đến “lương thưởng và phúc lợi” .74

3.2.Nhóm giải pháp liên quan đến vấn đề “lãnh đạo”.76

3.3.Nhóm giải pháp liên quan đến vấn đề “đào tạo và thăng tiến” .76

3.4.Nhóm giải pháp liên quan đến vấn đề “môi trường làm việc”.76

3.5.Những nhóm giải pháp khác.78

3.5.1.Giải pháp nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người lao

động.78

3.5.2.Giải pháp về tuyển dụng nhân sự.78

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.81

1.Kết luận.81

2.Kiến nghị.82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY