Luận văn Đánh giá lòng trung thành của khách hàng tại siêu thị Thuận Thành - Thành phố Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các từ viết tắt .iv

Danh mục các biểu đồ . .v

Danh mục các sơ đồ . vi

Danh mục các bảng biểu. vii

Mục lục . viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu .3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8

1.1. Lý luận cơ bản về siêu thị .8

1.2. Chất lượng dịch vụ siêu thị và lòng trung thành của khách hàng .13

Chương 2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.35

2.1. Tổng quan về hoạt động của HTX TM & DV Thuận Thành.35

2.2. Đánh giá các yếu tố chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách

hàng tại các siêu thị HTX TM&DV Thuận Thành.45

2.2.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu .45

2.2.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo.49

2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA).52

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với siêu

thị Thuận Thành.56

2.4. Kiểm định mối quan hệ giữa đặc điểm của khách hàng đối với LTT siêu

thị .62

Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ MỨC

ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SIÊU THỊ

THUẬN THÀNH – THÀNH PHỐ HUẾ .68

3.1. Quan điểm và định hướng phát triển hệ thống trung tâm thương mại và

siêu thị tại tỉnh Thừa Thiên Huế.68

3.1.1. Quan điểm.68

3.1.2. Mục tiêu phát triển các trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị.69

3.2. Giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của

khách hàng đối với siêu thị.70

3.2.1. Giải pháp về nâng cao chất lượng và đa dạng chủng loại hàng hóa. .70

3.2.2. Xây dựng và đào tạo kỹ năng cho đội ngũ nhân viên .71

3.2.3. Mở rộng các chương trình khuyến mãi .73

3.2.4. Xây dựng chính sách giá linh hoạt .74

3.2.5 Thực hiện chương trình khách hàng trung thành .74

3.2.6 Nâng cao chất lượng hoạt động quảng cáo và truyền thông đến khách

hàng .76

3.2.7 Xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối .76

3.2.8. Xây dựng một môi trường kinh doanh siêu thị an toàn, tin cậy. .77

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .79

1. Kết luận .79

2. Kiến nghị .81

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY