Luận văn Đánh giá khả năng hấp thụ CO2 qua sinh khối của rừng Tràm (Melaleuca cajuputi Powell) tại xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

MỤC LỤC

1 TLỜI CAM ĐOAN1 T.i

1 TLỜI CẢM ƠN1 T.ii

1 TTÓM TẮT1 T.iii

1 TMỤC LỤC1 T . v

1 TDANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT1 T.viii

1 TChương 1: MỞ ĐẦU1 T. 1

1 T1.1. Lý do chọn đề tài1 T. 1

1 T1.2. Mục tiêu1 T. 2

1 T1.3. Phạm vi và giới hạn đề tài1 T . 2

1 T1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn1 T . 3

1 TChương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU1 T. 4

1 T2.1. Nghiên cứu về sinh khối1 T. 4

1 T2.1.1. Nghiên cứu về sinh khối trên thế giới1 T. 4

1 T2.1.2. Nghiên cứu về sinh khối ở Việt Nam1 T. 5

1 T2.2. Nghiên cứu về hấp thụ COR2R1T. 6

1 T2.2.1. Nghiên cứu về hấp thụ CO2 trên thế giới1 T . 6

1 T2.2.2. Nghiên cứu về hấp thụ COR2R ở Việt Nam1 T . 8

1 T2.2.3. Các phương pháp điều tra hấp thụ COR2R1T . 9

1 T2.3. Thị trường carbon1 T. 10

1 TChương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1 T . 13

1 T3.1. Đặc điểm đối tượng và khu vực nghiên cứu1 T. 13

1 T3.1.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu1 T. 13

1 T3.1.1.1. Phân bố1 T. 13

1 T3.1.1.2. Đặc điểm sinh trưởng1 T. 13

1 T3.1.1.3. Đặc điểm hình thái1 T. 13

1 T3.1.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu1 T. 14

1 T3.1.2.1. Sơ lược lịch sử thành lập rừng Tràm Gáo Giồng1 T . 14

1 T3.1.2.2. Đặc điểm tự nhiên của khu vực nghiên cứu1 T. 14

1 T3.2. Nội dung nghiên cứu1 T. 17

1 T3.3. Phương pháp nghiên cứu1 T. 17

1 T3.3.1. Phương pháp luận1 T. 17

1 T3.3.2. Ngoại nghiệp1 T. 18

1 T3.3.2.1.Công tác chuẩn bị1 T. 18

1 T3.3.2.2. Lập ô tiêu chuẩn cho mỗi độ tuổi.1 T . 191 T3.3.2.3. Điều tra cây cá thể1 T. 19

1 T3.3.2.4. Lấy mẫu tươi phân tích1 T . 19

1 T3.3.2.5. Điều tra ô tiêu chuẩn1 T. 20

1 T3.3.3. Nội nghiệp1 T . 21

1 TChương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN1 T . 22

1 T4.1. Phương trình hồi qui giữa các nhân tố điều tra cây cá thể1 T. 22

1 T4.1.1. Phương trình hồi qui giữa HRvnR và DR1,3 R1T . 22

1 T4.1.2. Phương trình hồi qui giữa thể tích với DR1,3 R và HRvn R1T. 23

1 T4.1.2.1 Phương trình hồi qui giữa thể tích thân cây (VRvoR) với DR1,3 R và HRvnR của cây cá thể1 T. 23

1 T4.1.2.2. Phương trình hồi qui giữa thể tích thân gỗ (V) với DR1,3 R và HRvnR của cây cá thể1 T. 24

1 T4.1.2.3. Tương quan giữa V với VRvoR1T. 25

1 T4.2. Sinh khối cây cá thể1 T . 26

1 T4.2.1. Kết cấu sinh khối cây cá thể1 T. 26

1 T4.2.1.1. Kết cấu sinh khối tươi cây cá thể1 T. 26

1 T4.2.1.2. Kết cấu sinh khối khô cây cá thể1 T . 27

1 T4.2.2. Xây dựng các phương trình của cây cá thể1 T . 28

1 T4.2.2.1. Phương trình hồi qui giữa tổng sinh khối tươi cây cá thể với DR1,3 R và HRvn R1T . 28

1 T4.2.2.2. Phương trình hồi qui giữa tổng sinh khối khô cây cá thể với DR1,3 R và HRvn R1T. 30

1 T4.2.2.3. Phương trình hồi qui giữa sinh khối tươi các bộ phận của cây cá thể với DR1,3 R và H Rvn R1T

. 31

1 T4.2.2.4. Phương trình hồi qui giữa sinh khối khô các bộ phận của cây cá thể với DR1,3 R và HRvn R1T

. 35

1 T4.2.2.5. Tương quan giữa sinh khối khô với sinh khối tươi của cây cá thể1 T. 39

1 T4.2.3. Kiểm tra khả năng vận dụng của các phương trình sinh khối cá thể1 T. 43

1 T4.2.3.1. Kiểm tra khả năng vận dụng của các phương trình sinh khối tươi1 T. 43

1 T4.2.3.2. Kiểm tra khả năng vận dụng của các phương trình sinh khối khô1 T. 44

1 T4.3. Sinh khối quần thể1 T. 44

1 T4.3.1. Kết cấu sinh khối tươi của quần thể1 T. 45

1 T4.3.2. Kết cấu sinh khối khô quần thể1 T. 45

1 T4.3.3. Sinh khối quần thể theo cấp tuổi1 T. 46

1 T4.4. Khả năng hấp thụ COR2R của Tràm1 T. 47

1 T4.4.1. Carbon tích trữ trong cây cá thể1 T. 47

1 T4.4.1.1 Lượng carbon tích trữ trong cây cá thể1 T. 47

1 T4.4.1.2. Phương trình hồi qui giữa lượng carbon tích trữ trong cây cá thể với DR1,3 R và HRvn R1T. 47

1 T4.4.1.3. Tương quan giữa lượng carbon tích trữ trong cây cá thể với sinh khối khô1 T. 52

1 T4.4.2. Hấp thụ COR2R ở cây cá thể1 T. 57

1 T4.4.2.1. Khả năng hấp thụ COR2R của từng bộ phận cây cá thể1 T. 571 T4.4.2.2. Phương trình hồi qui khả năng hấp thụ COR2R của cây cá thể với DR1,3 R và HRvn R1T. 57

1 T4.4.3. Hấp thụ COR2R của quần thể1 T. 58

1 T4.4.3.1. Khả năng hấp thụ COR2R theo cấp tuổi1 T . 59

1 T4.4.3.2. Phương trình hồi qui giữa khả năng hấp thụ CO R2R của quần thể với các nhân tố điều

tra1 T. 60

1 T4.5. Lượng giá khả năng hấp thụ COR2R1T . 61

1 T4.6. Lập bảng tra nhanh sinh khối khô, carbon và COR2 R1T. 62

1 T4.6.1. Bảng tra nhanh sinh khối khô, carbon và COR2R1T. 62

1 T4.6.2. Bảng tra sinh khối, carbon và COR2 R của cá thể Tràm bằng phần mềm Excel 20031 T . 66

1 T5.1. Kết luận1 T. 67

1 T5.2. Kiến nghị1 T . 68

1 TTÀI LIỆU THAM KHẢO1 T. 69

1 TPHỤ LỤC1 T. 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY