Luận văn Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Cấm tỉnh Nghệ An và đề xuất các giải pháp bảo vệ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN. 3

1.1. Tổng quan về hiện trạng ô nhiễm nước mặt ở Việt Nam và Thế giới .3

1.2. Tổng quan về phương pháp đánh giá chất lượng nước . 11

1.2.1. Tổng quan về chỉ số môi trường. 11

1.2.2. Tổng quan về chỉ số chất lượng nước (WQI) . 11

1.2.3. Kinh nghiệm xây dựng WQI của một số quốc gia trên Thế giới. 14

1.2.4. Tình hình nghiên cứu và kết quả đạt được về xây dựng WQI ở Việt Nam. 15

1.3. Tổng quan về biện pháp bảo vệ nguồn nước mặt ở Việt Nam và Thế giới. 25

1.4. Tổng quan về lưu vực sông Cấm. 31

1.4.1. Vị trí lưu vực sông Cấm. 31

1.4.2. Điều kiện tự nhiên . 32

1.4.3. Điều kiện kinh tế - xã hội. 35

1.4.4. Hiện trạng sử dụng nước trên sông Cấm . 37

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 42

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 42

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 42

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 43

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 43

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 49

3.1. Đánh giá các nguồn tác động có nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng môi trường

nước sông Cấm. 49

3.1.1. Nguồn thải từ sinh hoạt, dịch vụ, du lịch. 49

3.1.2. Nguồn thải từ công nghiệp. 52

3.1.3. Nguồn thải từ hoạt động nông nghiệp . 58

3.1.4. Nguồn thải từ vùng nuôi trồng thủy sản và làng nghề . 58

3.1.5. Nguồn thải từ các hoạt động khác . 61iv

3.2. Kết quả đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Cấm theo chỉ số chất lượng

nước tổng hợp WQI. 63

3.2.1. Hiện trạng chất lượng nước sông . 63

3.2.2. Xây dựng sơ đồ hiện trạng chất lượng nước sông. 80

3.3. Đánh giá khả năng sử dụng nguồn nước sông Cấm. 83

3.3.1. Đánh giá về khả năng cấp nước cho sinh hoạt của lưu vực sông Cấm . 83

3.3.2. Đánh giá về khả năng cấp nước cho nông nghiệp của lưu vực sông Cấm . 83

3.3.3. Đánh giá về khả năng sử dụng nước cho nuôi trồng thủy sản của lưu vực sôngCấm. 84

3.4. Đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cấm. 84

3.4.1. Giải pháp về quản lý . 84

3.4.2. Giải pháp về quy hoạch. 86

3.4.3. Giải pháp về kỹ thuật và công nghệ . 87

3.4.4. Giải pháp về kinh tế. 89

3.4.5. Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức . 89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 91

1. Kết luận. 91

2. Kiến nghị. 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY