Luận văn Đánh giá công nghệ xử lý nước thải làng nghề chế biến bún và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý

MỤC LỤC

MỤC LỤC iv

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 4

1.1. Tổng quan làng nghề lương thực thực phẩm Việt Nam 4

1.1.1. Tình hình phát triển chung: 4

1.1.2. Tình hình ô nhiễm tại một số làng nghề chế biến lương thực thực phẩm 5

1.1.3. Một số thách thức chủ yếu đối với các làng nghề LTTP hiện nay 6

1.2. Tổng quan làng nghề chế biến bún 7

1.2.1. Quy mô sản xuất: 7

1.2.2. Một số vấn đề ô nhiễm môi trường của làng nghề chế biến bún 9

1.2.3. Định hướng phát triển làng nghề chế biến bún trong tương lai 13

1.3. Ảnh hưởng của chất thải làng nghề lương thực thực phẩm đến con người 14

1.4 Tổng quan về công nghệ xử lý nước thải làng nghề LTTP trên thế giới và ở Việt Nam 14

1.4.1. Trên thế giới.14

1.4.2. Ở Việt Nam.14

1.5. Tổng quan phương pháp đánh giá công nghệ xử lý chất thải 22

1.5.1. Ý nghĩa của hoạt động đánh giá công nghệ xử lý chất thải 22

1.5.2. Một số nét về tình hình áp dụng đánh giá công nghệ xử lý chất thải trên thế giới 24

1.5.3. Tình hình áp dụng đánh giá công nghệ xử lý chất thải Việt Nam 25

1.5.4. Cơ sở để đánh giá công nghệ xử lý chất thải nói chung 26

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32

2.1. Đối tượng nghiên cứu: 32

2.2. Nội dung nghiên cứu 32

2.3. Phương pháp nghiên cứu 32

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu 32

2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trưởng, phỏng vấn hộ dân, đánh giá nhanh 32

2.3.3. Phương pháp kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó liên quan 33

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và phân tích mẫu: 33

2.3.5. Phương pháp phân tích đánh giá công nghệ.35

2.3.6. Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia: 33

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34

3.1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải làng nghề chế biến bún ở Việt Nam 34

3.1.1. Đề xuất tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải làng nghề CB bún 34

3.1.2. Lượng hóa tiêu chí đánh giá.37

3.2. Thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải làng nghề chế biến bún Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 44

3.2.1. Tình hình chế biến bún 44

3.2.2. Công nghệ chế biến bún 45

3.2.3. Lưu lượng nước thải và thành phần nước thải 45

3.2.4. Công nghệ xử lý nước thải đang áp dụng 47

3.2.5. Hiện trạng khu xử lý 52

3.2.6. Lượng hóa cho điểm cho hệ thống xử lý nước thải tại làng nghề chế biến bún Khắc Niệm – Bắc Ninh 53

3.3. Thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải làng nghề bún Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 57

3.3.1. Tình hình chế biến bún 57

3.3.2. Công nghệ chế biến bún 57

3.3.3. Lưu lượng và thành phần nước thải 59

3.3.4. Công nghệ xử lý 60

3.3.5. Hiện trạng khu xử lý 63

3.3.6. Lượng hóa cho điểm cho hệ thống xử lý nước thải tại làng nghề chế biến bún Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội 63

3.4. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải làng nghề chế biến bún phù hợp 67

3.4.1. Kết quả lượng hóa đánh giá công nghệ xử lý nước thải tại làng nghề chế biến bún theo từng tiêu chí 67

3.4.2. Đánh giá công nghệ xử lý nước thải của mỗi làng nghề, lựa chọn công nghệ phù hợp 67

3.5. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý của công nghệ xử lý nước thải được khuyến khích 70

Giải pháp chung: 70

Giải pháp cụ thể 70

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74

1. Kết luận 74

2. Kiến nghị 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY