Luận văn Đánh giá chính sách đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc - Hóa dầu Bình Sơn

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIẾU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - SƠ ĐỒ

PHẦN MỞ ĐẦU.iii

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .3

2.1. Mục tiêu chung của đề tài .3

2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài .3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

3.1. Đối tượng nghiên cứu.3

3.2.Phạm vị nghiên cứu.3

4. Những điểm mới của luận văn .4

5. Kết cấu của luận văn .4

PHẦN II: NỘI DUNG .5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

NHÂN LỰC .5

1.1.TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5

1.1. 1. Các khái niệm liên quan đến đào tạo nhân lực .5

1.1.1.1. Khái niệm nhân lực .5

1.1.1.2. Khái niệm đào tạo nhân lực .6

1.1.2. Mục tiêu, vai trò, nguyên tắc của công tác đào tạo nhân lực .7

1.1.2.1. Mục tiêu của công tác đào tạo nhân lực.7

1.1.2.2. Vai trò của công tác đào tạo nhân lực .7

1.1.2.3. Nguyên tắc của đào tạo nhân lực .9

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp.9

1.1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong .9

1.1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp .10

1.1.4. Những nội dung về đào tạo nhân lực .11

1.1.4.1. Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo .11

1.1.4.2. Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực .13

1.1.4.3. Xác định mục tiêu đào tạo.14

1.1.4.4. Xác định đối tượng đào tạo .15

1.1.4.5. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo.15

1.1.4.6. Dự tính chi phí đào tạo.20

1.1.4.7. Lựa chọn và đào tạo người dạy.21

1.1.4.8. Đánh giá chương trình đào tạo.21

1.1.4.9. Đánh giá hiệu quả đào tạo.23

1.1.5. Mối quan hệ giữa đào tạo nhân lực với các chức năng quản trị nhân lực. .25

1.1.5.1. Mối quan hệ giữa kế hoạch hóa nhân lực với đào tạo nhân lực.25

1.1.5.2. Mối quan hệ giữa đào tạo nhân lực với sử dụng lao động sau đào tạo.26

1.1.6. Sự cần thiết phải đào tạo nhân lực đối với sự phát triển của công ty .29

1.2. MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .30

1.2.1. Cơ sở lý luận để lựa chọn mô hình nghiên cứu.30

1.2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.37

1.2.3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THANG ĐO .40

1.2.3.1. Quy trình nghiên cứu .40

1.2.3.2. Nghiên cứu định tính.42

1.2.3.3. Nghiên cứu định lượng.42

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN.46

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY .46

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.46

2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .47

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.48

2.1.4. lực của công ty .50

2.1.5. Công tác tuyển dụng nhân lực của công ty .58

2.1.6. Nhân sự làm công tác đào tạo và cán bộ tham gia đào tạo nội bộ của công ty.59

2.1.7. Kết quả đào tạo nhân lực của công ty giai đoạn 2011 – 2013 .62

2.1.8. Đánh giá kết quả đào tạo nhân lực của công ty. .66

2.2. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO

TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỌC – HÓA DẦU

BÌNH SƠN .67

2.2.1 Thông tin về đối tượng điều tra.67

2.2.2. Phân tích thống kê mô tả về loại hình đào tạo và nguyên nhân tham gia đào tạo

với đặc điểm cá nhân của cán bộ công nhân viên .69

2.2.3. Đánh giá của các cán bộ công nhân viên điều tra về chính sách đào tạo nhân lựctại BSR. .73

2.2.3.1. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích.73

2.2.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực tại Công ty

TNHH Một Thành Viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn. .74

2.2.3.3. Ảnh hưởng của các nhân tố đến chính sách đào tạo nhân lực tại công ty. .79

2.2.3.4. Phân tích ý kiến đánh giá của cán bộ công nhân viên điều tra .86

2.2.4. Đánh giá chung về chính sách đào tạo nhân lực tại BSR. .89

2.2.4.1 Những ưu điểm trong chính sách đào tạo nhân lực tại công ty.89

2.2.4.2 Những nhược điểm trong chính sách đào tạo nhân lực tại công ty.90

2.2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế trên .90

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO TẠI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN .92

LỌC – HÓA DẦU BÌNH SƠN.92

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp.92

3.1.1. Căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty92

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxii

3.1.2. Căn cứ vào định hướng đào tạo nhân lực của công ty trong giai đoạn tới .93

3.1.3. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo nhân lực trong năm 2014 .94

3.1.4. Định hướng.95

3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực.96

3.2.1. Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố nội dung đào tạo.96

3.2.2. Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố bố trí công việc, đề bạt thăng tiến và tiền

lương sau đào tạo. .96

3.2.3. Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố kết quả sau khi tham gia khóa học.97

3.2.4. Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố sự quan tâm của lãnh đạo.98

3.2.5. Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố phương pháp đào tạo và trình độ giáo viên99

3.2.6. Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố công tác đánh giá sau đào tạo .100

3.2.7. Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố thời gian và địa điểm tổ chức đào tạo.101

3.3. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực tại công ty.101

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .104

1. Kết luận .104

2. Kiến nghị.105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC.

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN 1

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY