Luận văn Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới của công ty dịch vụ du lịch Phú Thọ

MỤC LỤC Trang TRANG PHỤBÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đềtài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Ý nghĩa thực tiễn 3 6. Cấu trúc nghiên cứu của đềtài 3 CHƯƠNG 1: TIỆC CƯỚI VÀ CƠSỞLÝ THUYẾT VỀCHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ5 1.1 Tiệc cưới5 1.1.1 Khái niệm vềtiệc cưới 5 1.1.2 Lịch sửcủa nghi thức cưới 5 1.1.3 Cưới hỏi trong phong tục tập quán của người Việt Nam 7 1.1.4 Ý nghĩa của việc cưới xin trong đời sống xã hội 11 1.2 Cơsởlý thuyết vềchất lượng dịch vụ12 1.2.1 Khái niệm vềchất lượng dịch vụ12 1.2.1.1 Khái niệm vềdịch vụ12 1.2.1.2 Khái niệm vềchất lượng 13 1.2.1.3 Mô hình chất lượng dịch vụ14 1.2.2 Mối quan hệgiữa chất lượng dịch vụvà sựhài lòng của khách hàng19 1.3 Tóm tắt22 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾNGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ23 2.1 Giới thiệu khái quát vềcụm nhà hàng tổchức tiệc cưới của công ty dịch vụdu lịch Phú Thọ23 2.2 Giới thiệu tiệc cưới của cụm nhà hàng công ty dịch vụdu lịch Phú Thọ25 2.2.1 Nghi thức tổchức tiệc cưới 25 2.2.2 Thực đơn tiệc cưới 28 2.3 Thiết kếquy trình nghiên cứu30 2.4 Xây dựng và điều chỉnh thang đo33 2.4.1 Nghiên cứu định tính 33 2.4.2 Nghiên cứu định lượng 41 2.4.3 Mẫu nghiên cứu 42 2.5 Kết quảnghiên cứu43 2.5.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 43 2.5.2 Phương pháp xửlý sốliệu 44 2.5.3 Kiểm định thang đo bằng hệsốtin cậy Cronbach Alpha 45 2.5.3.1 Thang đo chất lượng dịch vụ45 2.5.3.2 Thang đo mức độhài lòng 46 2.5.4 Phân tích nhân tốkhám phá EFA 47 2.5.4.1 Thang đo chất lượng dịch vụ47 2.5.4.2 Thang đo mức độhài lòng 48 2.5.4.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu 49 2.5.4.4 Ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụtiệc cưới 51 2.5.5 Phân tích hồi quy và phân tích tương quan 52 2.5.5.1 Phân tích hồi quy 52 2.5.5.2 Phân tích tương quan 53 2.5.6 Phân tích phương sai một yếu tố(One-Way Anova) 55 2.5.7 Thảo luận kết quả56 2.6 Tóm tắt58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤTIỆC CƯỚI CỦA CÔNG TY DỊCH VỤDU LỊCH PHÚ THỌ60 3.1 Một sốgiải pháp60 3.1.1 Mức độtin cậy và năng lực phục vụ60 3.1.2 Mức độ đáp ứng 67 3.1.3 Phương tiện vật chất hữu hình 68 3.1.4 Mức độtiếp cận thuận tiện và mức độ đồng cảm 69 3.2 Một sốkiến nghịkhác70 KẾT LUẬN73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

TRANG PHỤBÌA

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU1

1. Lý do chọn đềtài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Ý nghĩa thực tiễn 3

6. Cấu trúc nghiên cứu của đềtài 3

CHƯƠNG 1: TIỆC CƯỚI VÀ CƠSỞLÝ THUYẾT VỀCHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ5

1.1 Tiệc cưới5

1.1.1 Khái niệm vềtiệc cưới 5

1.1.2 Lịch sửcủa nghi thức cưới 5

1.1.3 Cưới hỏi trong phong tục tập quán của người Việt Nam 7

1.1.4 Ý nghĩa của việc cưới xin trong đời sống xã hội 11

1.2 Cơsởlý thuyết vềchất lượng dịch vụ12

1.2.1 Khái niệm vềchất lượng dịch vụ12

1.2.1.1 Khái niệm vềdịch vụ12

1.2.1.2 Khái niệm vềchất lượng 13

1.2.1.3 Mô hình chất lượng dịch vụ14

1.2.2 Mối quan hệgiữa chất lượng dịch vụvà sựhài lòng của khách hàng19

1.3 Tóm tắt22

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾNGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ23

2.1 Giới thiệu khái quát vềcụm nhà hàng tổchức tiệc cưới của công ty

dịch vụdu lịch Phú Thọ23

2.2 Giới thiệu tiệc cưới của cụm nhà hàng công ty dịch vụ

du lịch Phú Thọ25

2.2.1 Nghi thức tổchức tiệc cưới 25

2.2.2 Thực đơn tiệc cưới 28

2.3 Thiết kếquy trình nghiên cứu30

2.4 Xây dựng và điều chỉnh thang đo33

2.4.1 Nghiên cứu định tính 33

2.4.2 Nghiên cứu định lượng 41

2.4.3 Mẫu nghiên cứu 42

2.5 Kết quảnghiên cứu43

2.5.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 43

2.5.2 Phương pháp xửlý sốliệu 44

2.5.3 Kiểm định thang đo bằng hệsốtin cậy Cronbach Alpha 45

2.5.3.1 Thang đo chất lượng dịch vụ45

2.5.3.2 Thang đo mức độhài lòng 46

2.5.4 Phân tích nhân tốkhám phá EFA 47

2.5.4.1 Thang đo chất lượng dịch vụ47

2.5.4.2 Thang đo mức độhài lòng 48

2.5.4.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu 49

2.5.4.4 Ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụtiệc cưới 51

2.5.5 Phân tích hồi quy và phân tích tương quan 52

2.5.5.1 Phân tích hồi quy 52

2.5.5.2 Phân tích tương quan 53

2.5.6 Phân tích phương sai một yếu tố(One-Way Anova) 55

2.5.7 Thảo luận kết quả56

2.6 Tóm tắt58

CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG DỊCH VỤTIỆC CƯỚI CỦA CÔNG TY DỊCH VỤDU

LỊCH PHÚ THỌ60

3.1 Một sốgiải pháp60

3.1.1 Mức độtin cậy và năng lực phục vụ60

3.1.2 Mức độ đáp ứng 67

3.1.3 Phương tiện vật chất hữu hình 68

3.1.4 Mức độtiếp cận thuận tiện và mức độ đồng cảm 69

3.2 Một sốkiến nghịkhác70

KẾT LUẬN73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY