Luận văn Đảng bộ huyện thường tín (thành phố Hà nội) lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ năm 2008 đến năm 2015

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn . 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

5. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu. 7

6. Những đóng góp của luận văn . 8

7. Kết cấu của luận văn . 9

Chƣơng 1. ĐẢNG BỘ HUYỆN THƢỜNG TÍN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010 .10

1.1. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng và thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở. 10

1.1.1. Khái niệm dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa. 10

1.1.2.Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng và thực hiện Quy

chế dân chủ ở cơ sở. 12

1.2. Khái quát chung về huyện Thƣờng Tín và việc thực hiện Quy chế

dân chủ ở cơ sở của huyện trƣớc năm 2008

1.2.1. Khái quát chung về huyện Thường Tín.

1.2.2. Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện trước

năm 2008 .

1.3. Đảng bộ huyện Thƣờng Tín lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ

sở từ năm 2008 đến năm 2010.

1.3.1. Chủ trương của Đảng bộ Thành phố Hà nội về thực hiện QCDC ở cơ

sở từ năm 2008 đến năm 2010 .

1.3.2. Chủ trương của Đảng bộ huyện Thường Tín về xây dựng và thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở từ năm 2008 đến năm 2010.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY