Luận văn Đa dạng di truyền 5 quần thể gà nội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 6

Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 8

1.1 Nguồn gốc và phân loại gà nhà 8

1.2 Các kỹ thuật sinh học phân tử được sử dụng trong nghiên cứu 8

1.2.1 PCR 8

1.2.2 Kỹ thuật microsatellite 8

1.2.3 Một số nghiên cứu sử dụng kỹ thuật microsatellite 9

1.3 Các đặc điểm di truyền quần thể 10

1.3.1 Các đại lượng di truyền đặc trưng cho các quần thể gà 10

1.3.2 Mối quan hệ di truyền giữa các quần thể gà 12

Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

2.1 Đối tượng nghiên cứu và địa điểm thu mẫu 15

2.1.1 Gà Trới 15

2.1.2 Gà Móng 15

2.1.3 Gà Tè (gà lùn) 15

2.1.4 Gà Tiên Yên 16

2.1.5 Gà Tò 16

2.2 Các kỹ thuật thực nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu 17

2.2.1 Lấy mẫu máu, tách và đánh giá chất lượng ADN 17

2.2.2 PCR đa mồi và xác định kích thước alen 19

2.3 Phân tích thống kê 21

2.3.1 Các đại lượng di truyền đặc trưng cho các quần thể gà 21

2.3.2 Kiểm định ý nghĩa của các giá trị thống kê 22

2.3.3 Cây quan hệ di truyền 25

Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26

3.1 Kết quả tách ADN và phân tích đoạn 26

3.2 Kết quả đánh giá các đặc điểm di truyền 27

3.2.1 Thống kê từng locus và quần thể gà 27

3.2.2 Sự sai khác, khoảng cách và cây quan hệ di truyền 42

KẾT LUẬN 45

ĐỀ NGHỊ: 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

Tiếng Việt 47

Tiếng Anh 47

Tiếng Pháp 51

PHỤ LỤC 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY