Luận văn Cù Lao Ré – quê hương của đội Hoàng Sa (Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX)

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Đối tượng, phạm vi, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3

3. Nguồn tư liệu, hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 5

4. Đóng góp của luận án 7

5. Bố cục luận án 8

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGUỒN TƯ LIỆU VÀ TÌNH HÌNH

NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan các nguồn tư liệu 9

1.1.1. Nguồn thư tịch cổ 9

1.1.2. Nguồn bản đồ cổ 11

1.1.3. Nguồn tư liệu địa phương 12

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 15

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 15

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 21

Chương 2: CÙ LAO RÉ: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ LỊCH SỬ TỤ CƯ

2.1. Điều kiện tự nhiên 29

2.1.1. Tên gọi, vị trí địa lý, địa hình và khí hậu 29

2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 36

2.2. Lịch sử tụ cư trên Cù Lao Ré 38

2.2.1. Cư dân văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa 38

2.2.2. Quá trình khai phá định cư của cư dân Việt 43

Tiểu kết chương 2 55

Chương 3: ĐỜI SỐNG KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA CƯ

DÂN CÙ LAO RÉ TỪ ĐẦU THẾ KỶ XVII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX

3.1. Đời sống kinh tế của cư dân Cù Lao Ré từ đầu thế kỷ XVII đến

giữa thế kỷ XIX56

3.1.1. Nông nghiệp 56

3.1.2. Ngư nghiệp 64

3.1.3. Thủ công nghiệp 663.1.4. Thương nghiệp 68

3.1.5. Tô thuế 68

3.2. Tổ chức xã hội Cù Lao Ré từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX 70

3.2.1. Từ thế kỷ XVII đến trước năm 1804 70

3.2.2. Từ năm 1804 đến giữa thế kỷ XIX 80

Tiểu kết chương 3 88

Chương 4: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

CỦA CƯ DÂN CÙ LAO RÉ

4.1. Đời sống văn hóa vật chất của cư dân Cù Lao Ré 89

4.1.1. Kiến trúc 89

4.1.2. Ẩm thực 97

4.1.3. Phương tiện đi lại 99

4.2. Đời sống văn hóa tinh thần 100

4.2.1. Phong tục tập quán 100

4.2.2. Tôn giáo và tín ngưỡng 107

4.2.3. Một số lễ hội tiêu biểu 111

Tiểu kết chương 4 116

Chương 5: ĐỘI HOÀNG SA VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC THI CHỦ QUYỀN

VIỆT NAM Ở HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA – TRƯỜNG SA CỦA CƯ

DÂN CÙ LAO RÉ TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX

5.1. Sự ra đời và hoạt động của đội Hoàng Sa thời chúa Nguyễn và Tây Sơn 117

5.1.1. Thời điểm ra đời và quê hương của đội Hoàng Sa 117

5.1.2. Cư dân Cù Lao Ré trong đội Hoàng Sa thời các chúa Nguyễn và Tây Sơn 124

5.2. Cư dân Cù Lao Ré trong hoạt động bảo vệ chủ quyền ở quần đảo

Hoàng Sa và Trường Sa dưới triều Nguyễn đến giữa thế kỷ XIX130

5.2.1. Dưới thời vua Gia Long (1802 – 1820) 130

5.2.2. Dưới thời vua Minh Mạng (1820 – 1840) và Thiệu Trị (1840 – 1847) 133

Tiểu kết chương 5 145

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY