Luận văn Công tác xử lý tài liệu tại thư viện của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu. 3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 6

4 . Giả thuyết nghiên cứu . 6

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7

6. Phương pháp nghiên cứu . 7

7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng của đề tài . 8

8. Kết quả nghiên cứu. 8

CHưƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC XỬ LÝ

TÀI LIỆU TẠI THư VIỆN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN . 9

1.1. Cơ sở lý luận về xử lý tài liệu. 9

1.1.1. Khái niệm chung về xử lý tài liệu. 9

1.1.2. Đặc điểm của công tác xử lý tài liệu. 14

1.1.3. Chứ c năng và vai trò của công tác xử lý tài liệu . 15

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xử lý tài liệu. 18

1.1.5. Các tiêu chí đánh giá chất lượng xử lý tài liệu. 30

1.2.Khái quát về Thư viêṇ của Bộ Nông nghiêp̣ và Phá t triển nông thôn và

lược sử công tác xử lý tài liệu . 33

1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện Bộ. 33

1.2.2 Nguồn lưc̣ thông tin của Thư viện. 34

1.2.3 Đặc điểm nhu cầu tin tại Thư viện Bộ. 35

1.2.4 Cơ sở vâṭ chất, hạ tầng công nghệ của Thư viện. 36

1.2.5 Nguồn nhân lực của Thư viện Bộ. 39

1.2.6. Lược sử công tác xử lý tài liệu tại Thư viện Bộ . 39

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THư

VIỆN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 43

2.1 Phương thức tổ chức xử lý tài liệu . 43

2.1.1 Xử lý tài liệu truyền thống. 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY