Luận văn Công tác tạo động lực lao động tại công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU.v

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .vi

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn .1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.5

5. Phương pháp nghiên cứu .5

6. Đóng góp mới của luận văn.5

7. Kết cấu của luận văn .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠO ĐỘNG LỰC

LAO ĐỘNG.7

1.1. Một số khái niệm cơ bản .7

1.1.1. Động lực.7

1.1.2. Nhu cầu .7

1.1.3. Động lực lao động .8

1.1.4. Tạo động lực lao động .9

1.2 .Các học thuyết về tạo động lực lao động .10

1.2.1. Học thuyết Maslow.10

1.2.2. Học thuyết tăng cường tích cực .11

1.2.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor H.room .12

1.3. Nội dung công tác tạo động lực động trong doanh nghiệp.13

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động.13

1.3.2. Sử dụng các biện pháp tạo động lực phù hợp nhu cầu người lao động 14

1.4. Các tiêu chí đánh giá tạo động lực lao động trong doanh nghiệp.22ii

1.4.1. Thái độ làm việc của người lao động trong doanh nghiệp.22

1.4.2. Tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong doanh nghiệp.23

1.4.3. Hiệu quả thực hiện công việc của người lao động.24

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực lao động trong

doanh nghiệp .25

1.5.1. Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động.25

1.5.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp.26

1.5.3. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp .28

1.6. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp về công tác tạo động lực laođộng.30

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực tại công ty TNHH thương mại vật tư khoa

học kỹ thuật (TRAMAT CO.) .30

1.6.2.Kinh nghiệm tạo động lực tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kỹ thuật

Technimex .32

1.6.3. Bài học kinh nghiệm cho Công ty CP Vật tư Khoa học Biomedic .33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC .34

2.1. Tổng quan về công ty CP Vật tư KH Biomedic .34

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.34

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty.36

2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.37

2.1.4. Đặc điểm về lao động của công ty .38

2.1.5. Văn hóa công ty.42

2.2. Thực trạng công tác tạo động lực lao động tại công ty CP Vật tư KH

Biomedic .44

2.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động tại công ty CP Vật tư KH

Biomedic.44iii

2.2.2. Tạo động lực bằng các biện pháp kích thích tài chính.47

2.2.3. Tạo động lực bằng các biện pháp kích thích phi tài chính.59

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động tại công ty

Biomedic .64

2.3.1. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động.64

2.3.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp .64

2.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp .65

2.4. Đánh giá công tác tạo động lực tại công ty CP Vật tư KH Biomedic 66

2.4.1. Những kết quả đạt được.66

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân.68

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG

LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ KHOA HỌC

BIOMEDIC .70

3.1. Phương hướng phát triển của công ty .70

3.1.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của công ty CP Vật tư KH

Biomedic đến năm 2020. 70

3.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động tại công ty CP Vật tư KH

Biomedic.71

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại

công ty CP Vật tư KH Biomedic.72

3.2.1. Giải pháp liên quan đến xác định nhu cầu của người lao động.72

3.2.2. Giải pháp liên quan đến các biện pháp kích thích tài chính.72

3.2.3. Giải pháp liên quan đến các biện pháp kích thích phi tài chính.79

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.89

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY