Luận văn Công tác tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU. IV

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI. 2

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 4

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 4

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:. 5

6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 6

7. KẾT CẤU LUẬN VĂN:. 6

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP. 7

1.1 Một số khái niệm cơ bản .7

1.1.1 Nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu . 7

1.1.2 Động lực lao động . 7

1.1.3 Tạo động lực lao động . 9

1.2. Các học thuyết tạo động lực lao động. . 10

1.2.1. Hệ thống nhu cầu của Maslow . 10

1.2.2. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adam. 12

1.2.3. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F.Herzberg. 13

1.3. Nội dung công tác tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 14

1.3.1. Xác định mục tiêu tạo động lực của tổ chức . 14

1.3.2. Xác định nhu cầu của người lao động . 15

1.3.3. Tạo động lực lao động thông qua các công cụ tài chính . 16

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 22

1.4.1. Các nhân tố thuộc về phía bản thân người lao động. 22

1.4.2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp. 24

1.4.3. Các yếu tố từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp . 27

1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 29

1.5.1 Sự hài lòng trong công việc của người lao động. 29

1.5.2 Năng suất lao động bình quân. 29ii

1.5.3 Tỷ lệ người lao động thôi việc . 30

1.5.4. Mức độ vi phạm kỷ luật lao động . 30

1.6 Kinh nghiệm về công tác tạo động lực lao động ở một số doanh nghiệp. 31

1.6.1. Kinh nghiệm về công tác tạo động lực lao động tại nhà máy chế tạo thiết bị chiếu

sáng và đô thị Hà Nội . 31

1.6.3 Kinh nghiệm về công tác tạo động lực tại công ty Cổ phần Dịch vụ viễn

thông và in Bưu điện . 33

1.6.2 Bài học rút ra từ kinh nghiệm. 34

CHƯƠNG 2 .THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 35

2.1. Khái quát về công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam. 35

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 35

2.1.2. Tổ chức bộ máy, chức năng,nhiệm vụ của Công ty . 35

2.1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty . 37

2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 37

2.2. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực lao động tại công ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây

Dựng Việt Nam . 40

2.2.1. Xác định mục tiêu công tác tạo động lực lao động . 40

2.2.2 Xác định nhu cầu của người lao động . 41

2.2.3 Các biện pháp tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Cơ điện Và Xây Dựng

Việt Nam. 45

2.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực lao động của của công ty cổ

phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam. 67

2.2.5. Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực lao động của Công ty trong thời gianqua . 74

CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 81

3.1 Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trong giai

đoạn tới. 81

3.1.1 Mục tiêu phát triển của công ty. 81

3.1.2 Quan điểm và phương hướng về công tác tạo động lực lao động của Công ty . 82iii

3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty. 83

3.2.1.Xây dựng phương pháp để xác định nhu cầu của người lao động trong công ty. 83

3.2.2. Hoàn thiện công tác tiền lương tiền công của công ty . 85

3.2.3 Xây dựng hệ thống thi đua khen thưởng và hệ thống phúc lợi hấp dẫn . 88

3.2.4. Đào tạo nhân lực hiệu quả, phù hợp với yêu cầu công việc . 90

3.2.5. Xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa doanh nghiệp, tạo lập môi trường làm

việc lành mạnh, tích cực, hiệu quả. 92

3.2.6. Phân tích công việc và thiết kế công việc rõ ràng. 94

3.2.7 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc nhằm phản ánh chính xác kết

quả thực hiện công việc của người lao động . 96

3.2.8. Tuyển dụng và bố trí làm việc phù hợp với khả năng, sở trường và đáp ứng tốt yêu

cầu công việc. 98

KẾT LUẬN . 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY