Luận văn Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 3 Chương 1: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 9 1.1. Khái quát về Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia và đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 9 1.2. Quan niệm và tiêu chí đánh giá công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 20 1.3. Thực trạng công tác đào tạo cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 29 Chương 2: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO ĐẾN NĂM 2015 47 2.1. Mục tiêu và phương hướng chung 47 2.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2015 58 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 89

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 3

Chương 1: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 9

1.1. Khái quát về Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia và đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 9

1.2. Quan niệm và tiêu chí đánh giá công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 20

1.3. Thực trạng công tác đào tạo cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 29

Chương 2: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO ĐẾN NĂM 2015 47

2.1. Mục tiêu và phương hướng chung 47

2.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2015

58

KẾT LUẬN 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

PHỤ LỤC 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY