Luận văn Công nợ và các giải pháp quản trị công nợ tại Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NỢ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1.1 Công nợ và cơ sở hình thành công nợ trong doanh nghiệp1.1.1Khái niệm 1.1.2Cơ sở hình thành công nợ 1.1.3Nội dung công nợ của doanh nghiệp 1.1.3.1Công nợ phải thu 1.1.3.2Công nợ phải trả1.2 Nội dung công tác quản lý công nợ1.2.1 ý nghĩa công tác quản lý công nợ1.2.2 Nội dung công tác quản lý công nợ 1.2.2.1 Phân tích tình hình thanh toán 1.2.2.2 Phân tích khả năng thanh toán công nợ 1.2.2.3 Phòng ngừa rủi ro đối với khoản phải thuCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI2.1 Tổng quan về công ty2.1.1 Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển Công ty2.1.2 Chức nằng và nhiệm vụ của Công ty 2.1.2.1 Chức năng 2.1.2.2 Nhiệm vụ2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty2.1.4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của toàn Công ty 2.1.4.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh 2.1.4.2 Kết quả hoạt động của Công ty những năm gần đây2.2 Tình hình tổ chức công tác quản lý công nợ của Công ty năm 2002-20032.2.1 Tình hình thanh toán công nợ của Công ty2.2.2 Tình hình quản lý công nợ của Công ty 2.2.2.1 Tình hình quản lý công nợ phải thu 2.2.2.2 Tình hình quản lý công nợ phải trả2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán công nợ của Công ty 2.2.3.1 Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2.2.3.2 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn2.2.4 Đánh giá chung về công tác quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội 2.2.4.1 Những mặt đạt được trong công tác quản lý công nợ 2.2.4.2 Những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý công nợCHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ3.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý công nợ của Công ty Cổ phần giầy Hà Nội3.1.1 Thực trang ngành Da-Giầy Việt Nam3.1.2 Định hướng phát triển của ngành Da –Giầy Việt nam thời kỳ 2001-2005 và đến năm 20103.1.3 Định hướng phát triển của Công ty giầy Hà Nội3.1.4 Quan điểm quản trị công nợ của Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội3.2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ của Công ty3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý công nợ 3.2.2 Các biện pháp đối với công nợ phải thu3.2.3 Các giải pháp đối với công nợ phải trả3.2.4 Các giải pháp khácKẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NỢ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Công nợ và cơ sở hình thành công nợ trong doanh nghiệp

1.1.1Khái niệm

1.1.2Cơ sở hình thành công nợ

1.1.3Nội dung công nợ của doanh nghiệp

1.1.3.1Công nợ phải thu

1.1.3.2Công nợ phải trả

1.2 Nội dung công tác quản lý công nợ

1.2.1 ý nghĩa công tác quản lý công nợ

1.2.2 Nội dung công tác quản lý công nợ

1.2.2.1 Phân tích tình hình thanh toán

1.2.2.2 Phân tích khả năng thanh toán công nợ

1.2.2.3 Phòng ngừa rủi ro đối với khoản phải thu

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

2.1 Tổng quan về công ty

2.1.1 Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển Công ty

2.1.2 Chức nằng và nhiệm vụ của Công ty

2.1.2.1 Chức năng

2.1.2.2 Nhiệm vụ

2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty

2.1.4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của toàn Công ty

2.1.4.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1.4.2 Kết quả hoạt động của Công ty những năm gần đây

2.2 Tình hình tổ chức công tác quản lý công nợ của Công ty năm 2002-2003

2.2.1 Tình hình thanh toán công nợ của Công ty

2.2.2 Tình hình quản lý công nợ của Công ty

2.2.2.1 Tình hình quản lý công nợ phải thu

2.2.2.2 Tình hình quản lý công nợ phải trả

2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán công nợ của Công ty

2.2.3.1 Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

2.2.3.2 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn

2.2.4 Đánh giá chung về công tác quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội

2.2.4.1 Những mặt đạt được trong công tác quản lý công nợ

2.2.4.2 Những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý công nợ

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ

3.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý công nợ của Công ty Cổ phần giầy Hà Nội

3.1.1 Thực trang ngành Da-Giầy Việt Nam

3.1.2 Định hướng phát triển của ngành Da –Giầy Việt nam thời kỳ 2001-2005 và đến năm 2010

3.1.3 Định hướng phát triển của Công ty giầy Hà Nội

3.1.4 Quan điểm quản trị công nợ của Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội

3.2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ của Công ty

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý công nợ

3.2.2 Các biện pháp đối với công nợ phải thu

3.2.3 Các giải pháp đối với công nợ phải trả

3.2.4 Các giải pháp khác

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY