Luận văn Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu .iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các biểu đồ .vi

Danh mục các hình.vi

Mục lục. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .3

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài .3

5. Kết cấu của đề tài .4

PHẦN NỘI DUNG .5

CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CỔ

PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.5

1.1. Doanh nghiệp nhà nước .5

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại doanh nghiệp nhà nước.5

1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước.10

1.2. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.13

1.2.1. Cổ phần hóa.13

1.2.2. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.14

1.2.3. Công ty cổ phần .16

1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.21

1.3.1. Tính tất yếu phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước .21

1.3.2. Các quy định của nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.25

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

1.4. Những bài học kinh nghiệm về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở một số

quốc gia trên thế giới.31

1.4.1.Kinh nghiệm của Trung Quốc .31

1.4.2. Kinh nghiệm Inđônêxia .33

1.4.3. Kinh nghiệm của Nga .35

1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.36

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH .39

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.39

2.1.1. Đặc điểm vị trí địa lý tự nhiên .39

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.42

2.2. Đặc điểm cơ bản về các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng

Hới, tỉnh Quảng Bình trước khi cổ phần hóa .45

2.3. Thực trạng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .47

2.3.1. Quá trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần trên

địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ 2001 đến nay.47

2.3.2. Hình thức cổ phần, cơ cấu vốn điều lệ và cơ cấu ngành nghề của các

doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2001 - 2011.51

2.4. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trước và sau khi cổ phầnhóa .53

2.4.1. Tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp nhà nước ở thành phố

Đồng Hới trước khi cổ phần hóa.53

2.4.2. Tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp nhà nước ở thành phố

Đồng Hới sau khi cổ phần hóa .58

2.5. Đánh giá chung về kết quả cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. .72

2.5.1. Những kết quả đạt được.72

2.5.2. Hạn chế và khó khăn khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa

bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .76

CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HÓA DOANH

NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH

QUẢNG BÌNH.82

3.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên

địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .82

3.1.1. Quan điểm, mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .82

3.1.2. Phương hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Đồng

Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.84

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .86

3.2.1. Nhóm giải pháp về nhận thức .86

3.2.2. Giải pháp thực tiễn .91

KẾT LUẬN.117

TÀI LIỆU THAM KHẢO.118

PHỤ LỤC.122

PHỤ LỤC 1. LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRƯỚC VÀ SAU CỔPHẦN.123

PHỤ LỤC 2.HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI MỞ KHI ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP.125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY