Luận văn Chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam

MỤC LỤC Trang Trang phụbìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữviết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồthịMỞ ĐẦU Chương 1 - FDI ĐỐI VỚI SỰPHÁT TRIỂN CỦA CẢNƯỚC VÀ VÙNG KINH TẾTRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 1.1.Các khái niệm . . . 6 1.1.1. Khái niệm FDI . . 6 1.1.2. Khái niệm chuyển dịch cơcấu FDI . 6 1.1.3. Khái niệm vùng kinh tếtrọng điểm . . . . .8 1.2. Đầu tưtrực tiếp nước ngoài . . . 9 1.2.1. Đặc điểm của đầu tưtrực tiếp nước ngoài 9 1.2.2. Phân loại FDI 9 1.2.2.1. Phân loại theo dạng . .9 1.2.2.2.Phân loại theo mục đích . 11 1.2.3. Các hình thức đầu tư . . . 11 1.2.3.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh . . 11 1.2.3.2. Doanh nghiệp liên doanh. . .12 1.2.3.3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tưnước ngoài . . . 12 1.2.3.4. Các hình thức đầu tưkhác . . 13 1.2.4. Vai trò của FDI .14 1.3. Bối cảnh quốc tếvà trong nước đối với việc thu hút FDI . 14 1.3.1. Bối cảnh quốc tế . 14 1.3.2. Bối cảnh trong nước . 17 1.4. FDI đối với sựphát triển kinh tếcủa cảnước và vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam 20 1.4.1. FDI đối với sựphát triển kinh tếcủa cảnước 20 1.4.2. FDI đối với sựphát triển kinh tếcủa VKTTĐPN 28 Chương 2 - CHUYỂN DỊCH CƠCẤU VỐN ĐẦU TƯTRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾTRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 2.1. Khái quát vềvùng kinh tếtrọng điểm phía Nam . . 41 2.1.1. Vịtrí địa lý . 41 2.1.2. Quá trình hìnhthành vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam .43 2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của vùng trong quá trình thu hút vốn FDI . .46 2.1.3.1. Những thuận lợi .46 2.1.3.2. Những khó khăn . . 53 2.1.4. Vai trò của vùng KTTĐPN đối với các vùng khác và cảnước . . 57 2.2. Thực trạng chuyển dịch cơcấu vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam . 63 2.2.1. Tình hình thu hút FDI tại vùng KTTĐPN .63 2.2.2. Chuyển dịch cơcấu vốn FDI tại vùng KTTĐPN .72 2.2.2.1. Chuyển dịch theo ngành .73 2.2.2.2. Chuyển dịch theo lãnh thổ. .80 2.2.2.3. Chuyển dịch theo hình thức đầu tư 88 2.2.2.4. Chuyển dịch theo đối tác đầu tư . 91 Chương 3 - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 3.1. Định hướng phát triển kinh tế- xã hội của vùng đến năm 2010 và tầmnhìn đến năm 2020 . . 96 3.1.1. Những mục tiêu phát triển chủyếu 96 3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế- xã hội và các giải pháp cụthể . 98 3.2. Định hướng và giải pháp thu hút FDI của vùng .111 3.2.1. Định hướng thu hút FDI của vùng . . .111 3.2.2. Giải pháp thu hút FDI của vùng .113 3.2.2.1. Ma trận SWOT và các chiến lược thu hút FDI của vùng .114 3.2.2.2. Giải pháp thu hút FDI của vùng. . .116 3.3.Kiến nghị . 129 KẾT LUẬN . . .130 TÀI LIỆU THAM KHẢO . .132 PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

Trang phụbìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữviết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồthị

MỞ ĐẦU

Chương 1 - FDI ĐỐI VỚI SỰPHÁT TRIỂN CỦA CẢNƯỚC

VÀ VÙNG KINH TẾTRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

1.1.Các khái niệm . . . 6

1.1.1. Khái niệm FDI . . 6

1.1.2. Khái niệm chuyển dịch cơcấu FDI . 6

1.1.3. Khái niệm vùng kinh tếtrọng điểm . . . . .8

1.2. Đầu tưtrực tiếp nước ngoài . . . 9

1.2.1. Đặc điểm của đầu tưtrực tiếp nước ngoài 9

1.2.2. Phân loại FDI 9

1.2.2.1. Phân loại theo dạng . .9

1.2.2.2.Phân loại theo mục đích . 11

1.2.3. Các hình thức đầu tư . . . 11

1.2.3.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh . . 11

1.2.3.2. Doanh nghiệp liên doanh. . .12

1.2.3.3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tưnước ngoài . . . 12

1.2.3.4. Các hình thức đầu tưkhác . . 13

1.2.4. Vai trò của FDI .14

1.3. Bối cảnh quốc tếvà trong nước đối với việc thu hút FDI . 14

1.3.1. Bối cảnh quốc tế . 14

1.3.2. Bối cảnh trong nước . 17

1.4. FDI đối với sựphát triển kinh tếcủa cảnước và vùng kinh tếtrọng điểm

phía Nam 20

1.4.1. FDI đối với sựphát triển kinh tếcủa cảnước 20

1.4.2. FDI đối với sựphát triển kinh tếcủa VKTTĐPN 28

Chương 2 - CHUYỂN DỊCH CƠCẤU VỐN ĐẦU TƯTRỰC TIẾP

NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾTRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

2.1. Khái quát vềvùng kinh tếtrọng điểm phía Nam . . 41

2.1.1. Vịtrí địa lý . 41

2.1.2. Quá trình hìnhthành vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam .43

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của vùng

trong quá trình thu hút vốn FDI . .46

2.1.3.1. Những thuận lợi .46

2.1.3.2. Những khó khăn . . 53

2.1.4. Vai trò của vùng KTTĐPN đối với các vùng khác và cảnước . . 57

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơcấu vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài

tại vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam . 63

2.2.1. Tình hình thu hút FDI tại vùng KTTĐPN .63

2.2.2. Chuyển dịch cơcấu vốn FDI tại vùng KTTĐPN .72

2.2.2.1. Chuyển dịch theo ngành .73

2.2.2.2. Chuyển dịch theo lãnh thổ. .80

2.2.2.3. Chuyển dịch theo hình thức đầu tư 88

2.2.2.4. Chuyển dịch theo đối tác đầu tư . 91

Chương 3 - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

3.1. Định hướng phát triển kinh tế- xã hội của vùng đến năm 2010

và tầmnhìn đến năm 2020 . . 96

3.1.1. Những mục tiêu phát triển chủyếu 96

3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế- xã hội và các giải pháp cụthể . 98

3.2. Định hướng và giải pháp thu hút FDI của vùng .111

3.2.1. Định hướng thu hút FDI của vùng . . .111

3.2.2. Giải pháp thu hút FDI của vùng .113

3.2.2.1. Ma trận SWOT và các chiến lược thu hút FDI của vùng .114

3.2.2.2. Giải pháp thu hút FDI của vùng. . .116

3.3.Kiến nghị . 129

KẾT LUẬN . . .130

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .132

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY