Luận văn Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .i

LỜI CAM ĐOAN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN .iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.vi

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3

4. Phương pháp nghiên cứu . 4

5. Kết cấu của luận văn . 4

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA.5

1.1 Những vấn đề chung về CCLĐ và CDCCLĐ. 5

1.1.1 Khái niệm:. 5

1.1.2 Nội dung của cơ cấu lao động . 9

1.1.3 Sự cần thiết CDCCLĐ trong tiến trình CNH, HĐH. 13

1.1.4 Nội dung của CDCCLĐ. 15

1.1.5 Những tiền đề CDCCLĐ . 17

1.1.6 Những xu hướng CDCCLĐ. 18

1.1.7 Vai trò của CDCCLĐ đối với sự phát triển kinh tế. 20

1.1.8 Các tiêu chí đánh giá CDCCLĐ . 22

1.2 Các nhân tố cơ bản tác động đến CDCCLĐ. 23

1.2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế. 23

1.2.2 Năng suất lao động trong nông nghiệp. 23

1.2.3 Khoa học công nghệ . 24

1.2.4 Các yếu tố về kinh tế hộ gia đình . 24

1.2.5 Đặc điểm và trình độ người lao động . 26

1.2.6 Các yếu tố về cộng đồng. 28

1.3 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về CDCCLĐ. 29

1.4. Kinh nghiệm về CDCCLĐ của một số nước trên thế giới và các địa

phương trong nước. 32

1.4.1. Kinh nghiệm CDCCLĐ của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên

thế giới. 32

1.4.2 Kinh nghiệm CDCCLĐ của một số địa phương trong nước. 37

1.4.3 Một số kinh nghiệm CDCCLĐ đối với thị xã Hương Trà. 40

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG

TIẾN TRÌNH CNH, HĐH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ .42

2.1 Đặc điểm tự nhiên và KT-XH của thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế. 42

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 42

2.1.2 . Điều kiện kinh tế - xã hội. 44

2.1.3. Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu. 47

2.2 Tình hình CDCCLĐ thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế. 48

2.2.1 Theo cơ cấu ngành sản xuất. 48

2.2.2 Theo cơ cấu vùng kinh tế. 68

2.2.3 Theo trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật . 75

2.3 Thành tựu và hạn chế trong quá trình CDCCLĐ ở thị xã Hương Trà,

tỉnh Thừa Thiên Huế. 80

2.3.1 Thành tựu. 80

2.3.2 Hạn chế . 81

2.3.3 Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế. 81

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THÚC

ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CNH,

HĐH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.83

3.1. Phương hướng và mục tiêu . 83

3.1.1 Phương hướng. 83

3.1.2 Mục tiêu . 85

3.2 Những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy CDCCLĐ trong tiến trình CNH,

HĐH trên địa bàn thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế . 86

3.2.1 Chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu sản xuất trên địa bàn thị xã . 86

3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, ứng dụng tiến

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 90

3.2.3 Thực hiện phân bố lại dân cư và cân đối lại lao động giữa các tiểu

vùng và các ngành theo từng giai đoạn. 93

3.2.4 Thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế và chính sách xã hội,

tạo điều kiện thuận lợi cho CDCCLĐ . 95

3.2.5 Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 97

3.2.6 Đẩy mạnh xuất khẩu lao động . 99

1. Kết luận . 102

2. Kiến nghị. 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY