Luận văn Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Danh mục các chữ viết tắt . iv

Danh mục các bảng . v

Danh mục các biểu đồ, đồ thị . vii

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết đề tài . 1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 4

5. Đóng góp của luận văn. 4

6. Bố cục của luận văn. 5

Chương 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA . 6

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN

DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG . 6

1.1.1 Khái niệm . 6

1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của CDCCLĐ trong tiến trình phát triển kinh tế-xãhội .11

1.1.3 CDCCLĐ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa . 15

1.2 NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠIHÓA. 19

1.2.1 Đặc điểm của người lao động . 19

1.2.2 Các yếu tố về hộ gia đình. 20

1.2.3 Vốn đầu tư. 22

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

1.2.4 Tiến bộ khoa học - kỹ thuật . 22

1.2.5 Các yếu tố thuộc về cộng đồng . 24

1.3 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG

NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI. 26

1.3.1 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển dịch cơ cấu laođộng . 26

1.3.2 Tình hình và xu hướng CDCCLĐ ở Việt Nam trong tiến trình CNH,HĐH . . 28

1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM VỀ CHUYỂNDỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG. 34

1.4.1 Kinh nghiệm thế giới. 34

1.4.2 Kinh nghiệm trong nước . 37

1.4.3 Kinh nghiệm rút ra có thể vận dụng cho CDCCLĐ ở thành phố Tuy Hoà,

tỉnh Phú Yên. 40

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG

TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở THÀNH PHỐ TUY

HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN. 42

2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ TUY

HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. 42

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên . 42

2.1.2 Đặc điểm kinh tế -xã hội . 44

2.1.3 Đánh giá đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 47

2.2 TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ

TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. . 49

2.2.1 Quy mô lực lượng lao động . 49

2.2.2 Tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động ở thành phố Tuy Hòa . 52

2.2.3 Đánh giá CDCCLĐ ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 78

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ TUY HOÀ, TỈNHPHÚ YÊN. 84

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU . 84

3.1.1 Phương hướng. 84

3.1.2 Mục tiêu . 86

3.2 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CDCCLĐ TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH Ở

THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. 88

3.2.1 Chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu sản xuất trên địa bàn thành phố TuyHòa . . 88

3.2.2 Đầu tư xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, các khu kinh tế,

khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để thu hút lao động. 90

3.2.3 Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố để thu hút

lao động, đặc biệt là lao động nông thôn. . 92

3.2.4 Quy hoạch mở rộng không gian đô thị, đầu tư xây dựng phát triển hệ thống

kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố. 93

3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng các hình thức đào tạo nghề cho người

lao động, chú ý lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH,HĐH . 94

3.2.6 Mở rộng các hình thức giới thiệu việc làm và tổ chức đưa người lao động

vào các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động. 97

3.2.7 Thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế, xã hội tạo điều kiện thuận lợi

cho chuyển dịch cơ cấu lao động. . 99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY