Luận văn Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn. ii

Tóm lược luận văn. iii

Danh mục từ viết tắt .iv

Danh mục bảng.v

Danh mục biểu. vii

Mục lục . viii

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn.3

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO

ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA .5

1.1. Tính khách quan của chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình CNH, HĐH.5

1.1.1. Những khái niệm.5

1.1.2. Sự chuyển dịch khách quan của cơ cấu lao động trong tiến trình CHN, HĐH .9

1.1.3. Những tiền đề của chuyển dịch cơ cấu lao động .17

1.1.4. Phương thức và xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động .18

1.1.5. Tiêu chí đánh giá CDCCLĐ trong quá trình CNH,HĐH.20

1.2. Vai trò của chuyển dịch cơ cấu lao động .22

1.3. Những nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động.23

1.3.1. Nhóm yếu tố về chính sách .23

1.3.2. Yếu tố về khoa học công nghệ.25

1.3.3. Thu nhập, năng suất lao động trong các ngành kinh tế .26

Trường Đại học Kinh tế Huếix

1.3.4. Yếu tố gia đình, cộng đồng, xã hội.26

1.3.5. Y tế và Giáo dục - đào tạo.27

1.3.6. Kết cấu hạ tầng.28

1.4. Một số kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu lao động của một số nước trên thế giới

và trong nước.29

1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước .29

1.4.2. Kinh nghiệm một số địa phương trong nước .32

1.4.3. Kinh nghiệm rút ra và vận dụng ở Huyện Phú Vang .36

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN

TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA,HIỆN ĐẠI HÓ Ở HUYỆN PHÚ VANG,TỈNH THỪA

THIÊN HUẾ.38

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.38

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.38

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .39

2.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quá trình

CDCCLĐ ở huyện Phú Vang.41

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động ở huyện Phú Vang.43

2.2.1. CDCCLĐ theo cơ cấu ngành kinh tế.43

2.2.2. CDCCLĐ theo vùng lãnh thổ .64

2.2.3. CDCCLĐ theo trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật.71

2.3. Những thành tựu và hạn chế của quá trình CDCCLĐ ở huyện Phú Vang.76

2.3.1. Thành tựu.76

2.3.2. Hạn chế.77

2.3.3. Nguyên nhân .79

2.4. Những vấn đề cấp bách đặt ra cho địa phương trong quá trình CDCCLĐ .80

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở

HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .83

3.1. Phương hướng và mục tiêu chuyển dịch CCLĐ trong tiến trình CNH,HĐH ở

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.83

3.1.1. Phương hướng.83

3.1.2. Mục tiêu.85

3.2. Giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch CCLĐ trong tiến trình CNH,HĐH ở

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.87

3.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ

thuật, tạo tiền đề vật chất cho sự chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện .87

3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện hiệu quả công tác đào tạo

nghề .91

3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát huy lợi thế của địa phương tạo tiền đề để đẩy

nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động .93

3.2.4. Xây dựng và hoàn thiện công tác quản lý, phân bố số lượng lao động.99

3.2.5. Hình thành và hoàn thiện thị trường lao động và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.99

3.2.6. Xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách vĩ mô về kinh tế - xã hội tạo điều

kiện thuận lợi cho sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tiến bộ.100

3.2.7. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương.101

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.103

1. Kết luận.103

2. Kiến nghị .104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .106

PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY