Luận văn Chuyển dịch cơ cấu lao động ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii

Danh mục các từ viết tắt iv

Danh mục các bảng v

Danh mục biểu đồ vii

Mục lục viii

MỞ ĐẦU 1

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2

3.MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3

4.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4

5.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

6.Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 5

7.BỐ CỤC LUẬN VĂN 5

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6

1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG 6

1.1.1. Một số khái niệm 6

1.1.2. Tính tất yếu của CDCCLĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 11

1.2.CDCCLĐ TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM 17

1.2.1.Mối quan hệ giữa CNH, HĐH với lao động, việc làm 17

1.2.2.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các yêu cầu đối với chuyển dịch cơ cấu lao động 20

1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình CNH, HĐH 21

1.3 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG CNH, HĐH TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI 23

1.3.1 Tình hình và xu hướng CDCCLĐ ở Việt Nam trong tiến trình CNH, HĐH. 23

1.3.2.Thách thức của CDCCLĐ trong tiến trình CNH, HĐH và quá trình hội nhập của Việt Nam 27

1.4.MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM VỀ CDCCLĐ 29

1.4.1.Kinh nghiệm thế giới 29

1.4.2.Kinh nghiệm trong nước 31

1.4.3.Kinh nghiệm rút ra có thể vận dụng CDCCLĐ ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 33

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA. 35

2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35

2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 35

2.1.2 Tình hình kinh tế, xã hội 38

2.1.3 Đánh giá đặc điểm địa bàn nghiên cứu 41

2.2.THỰC TRẠNG VỀ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG Ở QUẬN SƠN TRÀ 43

2.2.1 Đặc điểm của dân số quận Sơn Trà 43

2.2.2.Cơ cấu dân số theo độ tuổi 46

2.3.THỰC TRẠNG VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở QUẬN SƠN TRÀ 47

2.3.1 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế 47

2.3.2.Chuyển dịch CCLĐ trong nhóm ngành nông – lâm - ngư nghiệp 56

2.3.3.Chuyển dịch CCLĐ trong nhóm ngành Công nghiệp – xây dựng 59

2.3.4.Chuyển dịch CCLĐ trong nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ 63

2.3.5.Chuyển dịch CCLĐ theo trình độ văn hóa 67

2.3.6.Chuyển dịch CCLĐ theo trình độ chuyên môn kĩ thuật 69

2.4.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 72

2.4.1 Những thành tựu quận Sơn Trà đã đạt được trong giai đoạn 2006-2011. 72

2.4.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục 73

2.4.3 Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 76

CHƯƠNG 3.PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 78

3.1.QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG 78

3.1.1 Quan điểm 78

3.1.2 Mục tiêu 79

3.2.PHƯƠNG HƯỚNG 82

3.2.1.Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động và phân công lao động của quận trong tiến trình CNH, HĐH 82

3.2.2.Phương hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành vùng 82

3.2.3.Phương hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế 83

3.2.4.Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao tính chuyên môn hóa trong sản xuất 83

3.2.5.Chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội 84

3.3.NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THÚC ĐẨY CDCCLĐ Ở QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH 84

3.3.1.Các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 84

3.3.2.Nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo điều kiện thực hiên CDCCLĐ có hiệu quả 85

3.3.3.Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường lao động 91

3.3.4. Giải pháp về xuất khẩu lao động. 92

3.3.5.Giải pháp về chính sách của quận Sơn Trà để thúc đẩy quá trình CDCCLĐ. 92

3.3.6.Giải pháp về thu hút vốn đầu tư vào quận trong thời gian tới 93

3.3.7.Giải pháp phát triển khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế -xã hội 94

3.3.8.Giải pháp về đào tạo lao động, phát triển nguồn nhân lực, chú ý lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH 94

3.3.9.Giải pháp nâng cao tính tự giác trong nhận thức về chuyển dịch cơ cấu lao động. 96

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97

1. KẾT LUẬN 97

2. KIẾN NGHỊ 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY