Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Long An giai đoạn 2000-2010: thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẤU .1

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ .9

1.1. Cơ cấu kinh tế .9

1.1.1. Khái niệm cơ cấu, cơ cấu kinh tế. 9

1.1.2. Phân loại cơ cấu kinh tế . 11

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành cơ cấu kinh tế. 14

1.1.4. Một số chỉ tiêu cơ bản để xem xét và đánh giá cơ cấu kinh tế. 15

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.16

1.2.1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 16

1.2.2. Tính tất yếu khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 17

1.2.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 18

1.2.4. Các nguyên tắc chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 19

1.2.5. Các nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 19

1.3. Một vài mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên thế giới.22

1.4. Vài nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam.23

1.4.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế . 24

1.4.2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh . 25

1.4.3. Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ. 27

1.4.4. Chuyển dịch cơ cấu lao động. 28

1.5. Lựa chọn bộ chỉ tiêu công nghiệp hóa xét về mặt kinh tế.29

óm tắt chương 1 .31

Chương 2. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH LONG AN GIAI

ĐOẠN 2000-2010.34

2.1. Các nguồn lực ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Long An.34

2.1.1. Vị trí địa lí. 34

2.1.2. Nguồn lực tự nhiên. 352.1.3. Nguồn lực kinh tế- xã hội. 40

2.1.4 Đánh giá chung . 56

2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Long An thời kì 2000 – 2010.59

2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành . 59

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế. 87

2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ. 92

2.3. Đánh giá quá trình chuyển dịch cơ ấu kinh tế tỉnh Long An thời kì 2000 – 2010.95

2.3.1. Những thành tựu.. 96

2.3.2. Những khó khăn và thách thức . 98

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

KINH TẾ TỈNH LONG AN ĐẾN 2020 .101

3.1.Các quy hoạch vùng ở cấp quốc gia có liên quan.101

3.1.1 Quy hoạch Vùng KTTĐ phía Nam. 101

3.1.2.Quy hoạch vùng đô thị Tp. HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. 102

3.1.3.Vai trò của Long An trong Quy hoạch Vùng Tp. HCM. 105

3.1.4.Quy hoạch Xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020. 106

3.2.Các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh long An đến năm 2020.109

3.2.1.Mục tiêu tổng quát . 109

3.2.2. Mục tiêu cụ thể. 110

3.3. Định hướng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Long An đến năm 2020.113

3.3.1 Chuyển dịch cơ cấu ngành . 113

3.3.2 Chuyển dịch theo thành phần. 116

3.3.1. Chuyển dịch theo lãnh thổ. 116

3.4. Một số giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020.119

óm tắt chương 3 .128

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .129

TÀI LIỆU THAM KHẢO .134

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC CH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY