Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .2

MỞ ĐẦU .8

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINHTẾ.14

1.1. Cơ sở kinh tế.14

1.1.1. Khái niệm cơ cấu, cơ cấu kinh tế .14

1.1.2. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế .14

1.1.3. Phân loại cơ cấu kinh tế .15

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành cơ cấu kinh tế .18

1.1.5. Một số chỉ tiêu cơ bản để xem xét và đánh giá cơ cấu kinh tế.20

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế .20

1.2.1. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế .20

1.2.2. Tính tất yếu khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế.21

1.2.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.22

1.2.4. Các nguyên tắc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.22

1.2.5. Các nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.22

1.3. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên thế giới .24

1.3.1. Mô hình chuyển dịch hướng nội .24

1.3.2. Mô hình chuyển dịch hướng ngoại .24

1.3.3. Mô hình chuyển dịch theo hướng kết hợp nội và ngoại lực .25

1.4. Một vài nét về thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam .25

1.4.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành .26

1.4.2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế .27

1.4.3. Chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế.285

1.4.4. Chuyển dịch cơ cấu lao động .30

1.5. Chỉ tiêu công nghiệp hóa xét về mặt kinh tế.30

Tiểu kết Chương 1.31

Chương 2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH AN GIANG

THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA .33

2.1. Giới thiệu tỉnh An Giang .33

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang .33

2.2.1. Vị trí địa lí.33

2.2.2. Nhân tố tự nhiên .34

2.2.3. Nhân tố kinh tế-xã hội .39

2.2.4. Đánh giá chung .48

2.3. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang từ 2002 đến 2011 .49

2.3.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.50

2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế .69

2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ .74

Tiểu kết chương 2 .83

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 .85

3.1. Cơ sở xây dựng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế An Giang .85

3.1.1. Cơ sở định hướng .85

3.1.2. Định hướng và các phương án CDCCKT .90

3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang.96

3.2.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành .97

3.2.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế .100

3.2.3. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.102

3.3. Giải pháp .1036

3.3.1. Giải pháp chung .103

3.3.2. Giải pháp cụ thể .114

Tiểu kết chương 3 .119

KẾT LUẬN .122

TÀI LIỆU THAM KHẢO .126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY