Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình: Hiện trạng và định hướng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

MỤC LỤC. 5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 8

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU. 9

DANH MỤC BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ . 11

MỞ ĐẦU . 1

1. Lí do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu – nhiệm vụ - phạm vi của đề tài.2

3. Lịch sử nghiên cứu đề tài .2

4. Hệ thống quan điểm và phương pháp nghiên cứu .4

5. Cấu trúc đề tài .6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP . 7

1.1. Một số khái niệm.7

1.1.1. Cơ cấu kinh tế .7

1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.8

1.1.3. Nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông nghiệp .8

1.1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.10

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp11

1.2.1. Nhân tố tự nhiên .11

1.2.2. Nhân tố kinh tế - xã hội .12

1.3. Ý nghĩa của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.14

1.4. Một vài nét về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở một số nước

trên thế giới và ở Việt Nam.15

1.4.1. Một số nước trên thế giới.15

1.4.2. Ở Việt Nam.22

Chương 2: HIỆN TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG

NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH. 29

2.1. Khái quát về tỉnh Quảng Bình.29

Nguồn: Niên giám thống kê – Cục thống kê Quảng Bình .30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY