Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hoá ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn. ii

Tóm lược luận văn. iii

Danh mục từ viết tắt .v

Danh mục bảng. vi

Danh mục biểu. viii

Mục lục. ix

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu.3

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu luận văn.4

NỘI DUNG .5

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

KINH TẾ NGÀNH TRONG TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA.5

1.1. Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hóa.5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Sự cần thiết chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hóa.10

1.2. Nội dung, những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

trong quá trình đô thị hoá.13

1.2.1. Nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hóa.13

1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến

trình đô thị hoá .14

1.2.3. Tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành .22

1.3. Kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hóa.22

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.22

1.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phương ở Việt Nam .26

1.3.3. Kinh nghiệm rút ra và vận dụng cho huyện Phú Vang .32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH

TRONG TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA

THIÊN HUẾ .34

2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa

Thiên Huế.34

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên.34

2.1.2. Đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội của huyện. .35

2.1.3. Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu .42

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Phú Vang trong tiến trình

đô thị hóa.44

2.2.1. Tiến trình đô thị hóa ở huyện Phú Vang .44

2.2.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu giữa các nhóm ngành kinh tế ở huyện PhúVang.47

2.2.3. Thực trạng chuyển dịch nội bộ các ngành kinh tế ở huyện Phú Vang .53

2.2.4. Tác động của quá trình đô thị hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở

huyện Phú Vang .71

2.3. Đánh giá chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hóa

ở huyện Phú Vang .74

2.3.1. Những thành tựu đạt được.74

2.3.2. Những tồn tại.76

2.3.3. Nguyên nhân của những thành tựu và tồn tại .78

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN

DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH TRONG TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở

HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .81

3.1. Phương hướng, quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô

thị hóa ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .81

3.1.1. Những căn cứ đề xuất phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .81

3.1.2. Quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa trong tiến trình đô thị hóa ở huyện Phú Vang .81

3.1.3. Phương hướng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô

thị hoá ở huyện Phú Vang.82

3.2. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hoá ở huyện

Phú Vang.87

3.2.1. Mục tiêu chung.87

3.2.2. Mục tiêu cụ thể.87

3.3. Những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô

thị hóa ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .88

3.3.1. Hoàn thiện qui hoạch tổng thể ngành sản xuất của huyện.88

3.3.2. Tăng cường đào tạo, phân bố lại và giải quyết việc làm cho người lao động

phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hoá.98

3.3.3. Phân bổ vốn và cơ cấu đầu tư hợp lý với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tếngành .100

3.3.4. Ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ để thúc đẩy CDCCKTN.103

3.3.5. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và xây dựng các trung tâm thương

mại, dịch vụ để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành .104

3.3.6. Gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với giải quyết vấn đề xã hội và bảo vệ môi

trường sinh thái .105

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106

1. Kết luận .106

2. Kiến nghị.107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.109

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY