Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ. iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ. vii

MỤC LỤC. viii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu .2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

5. Phương pháp nghiên cứu.4

6. Những đóng góp của luận văn .5

7. Kết cấu của luận văn .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

KINH TẾ NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ,

HIỆN ĐẠI HOÁ .6

1.1. Cơ cấu kinh tế ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công

nghiệp hoá, hiện đại hoá.6

1.1.1 Khái niệm cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế ngành .6

1.1.2. Quan niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành.10

1.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa .11

1.1.3.2. Quan niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa.14

1.2. Những nhân tố thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.20

1.2.1. Nhân tố về địa lý và tài nghuyên thiên nhiên.20

1.2.2. Nguồn lực con người.21

1.2.3. Khoa học công nghệ.22

1.2.4. Vốn đầu tư.22

1.2.5. Nhân tố thị trường .23

1.2.6. Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước .23

1.3. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở một số nước, địa phương

trong nước và bài học rút ra đối với thị xã sầm sơn.24

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.24

1.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước.28

1.3.3. Bài học rút ra đối với thị xã Sầm Sơn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế ngành theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH

THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở THỊ XÃ SẦM SƠN,

TỈNH THANH HOÁ.36

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.36

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .36

2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội .38

2.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm địa bàn nghiên cứu .43

2.2. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá, hiện

đại hoá ở thị xã sầm sơn, tỉnh Thanh Hoá.44

2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo nhóm ngành kinh tế .44

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong nội bộ nhóm ngành kinh tế.47

2.2.3. Đánh giá chung sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp

hoá, hiện đại hoá ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.67

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI

HOÁ Ở THỊ XÃ SẦM SƠN, TỈNH THANH HOÁ.75

3.1. Phương hướng phát triển các nhóm ngành kinh tế của tỉnh Thanh Hoá trong

những năm sắp tới .75

3.1.1. Phát triển ngành dịch vụ.76

3.1.2. Phát triển ngành công nghiệp – xây dựng.77

3.1.3. Phát triển ngành nông - lâm - thuỷ sản .78

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

3.2. Quan điểm, mục tiêu và phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo

hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thị xã Sầm Sơn.79

3.2.1. Quan điểm .79

3.2.2. Mục tiêu phát triển .82

3.2.3. Phương hướng cơ bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công

nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thị xã Sầm Sơn.83

3.3. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thị xã Sầm Sơn.88

3.3.1. Khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn.88

3.3.2. Phát triển khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường .90

3.3.3. Mở rộng và đa dạng hoá thị trường tiêu thụ sản phẩm .91

3.3.4. Phát triển, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực.93

3.3.5. Thực hiện tốt các chính sách quản lý kinh tế - xã hội.95

3.3.6. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại.96

3.3.7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.100

1. KẾT LUẬN.100

2. KIẾN NGHỊ .101

TÀI LIỆU THAM KHẢO.103

PHỤ LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY