Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt. iv

Danh mục các biểu đồ .v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. vii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.3

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3

5. Phương pháp nghiên cứu.4

6. Những đóng góp của đề tài .5

7. Kết cấu của đề tài .5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP .6

1.1. Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp.6

1.1.1. Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp.6

1.1.2. Yêu cầu khách quan phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp

trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.14

1.1.3. Những nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp .22

1.1.4. Tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp .26

1.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp của một số nước

trên thế giới, bài học đối với Việt Nam.27

1.2.1. Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới .27

1.2.2. Kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam .32

1.2.3. Những kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp của một

số địa phương trong nước.34

1.2.4. Kinh nghiệm rút ra đối với huyện Triệu Phong .36

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG

NGHIỆP Ở HUYỆN TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ.39

2.1. Đặc điểm cơ bản của địa bàn nghiên cứu.39

2.1.1. Điều kiện về tự nhiên .39

2.1.2. Nguồn lực kinh tế - xã hội.43

2.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm địa bàn nghiên cứu .46

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Triệu Phong.48

2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Triệu phong giai đoạn 2005 - 2012.48

2.2.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo ngành sản xuất .50

2.2.3. Thực trạng sử dụng nguồn lực sản xuất tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh

tế ngành nông nghiệp huyện Triệu Phong .67

2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp qua khảo sát phỏng vấn .72

2.3.1. Mô tả .72

2.3.2. Đánh giá kết quả phiếu phỏng vấn.73

2.4. Hiệu quả kinh tế- xã hội của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp

huyện Triệu Phong .77

2.4.1. Hiệu quả về mặt kinh tế .77

2.4.2. Hiệu quả về mặt xã hội.79

2.5. Đánh giá chung .80

2.5.1. Những kết quả đạt được của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp

thời gian qua.80

2.5.2. Hạn chế và những vấn đề đặt ra cần giải quyết .81

2.5.3. Nguyên nhân hạn chế.83

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRIỆU PHONG,

TỈNH QUẢNG TRỊ .84

3.1. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng Trị.84

3.1.1. Phương hướng chung .84

3.1.2. Phương hướng đối với các ngành .85

3.2. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị .89

3.2.1. Mục tiêu chung.89

3.2.2. Mục tiêu cụ thể.89

3.3. Những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện

Triệu Phong thời gian tới .90

3.3.1. Đẩy mạnh việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể, quy hoạch

vùng, quy hoạch ngành và một số quy hoạch khác đảm bảo phát triển ngành nông,

lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.90

3.3.2. Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật - công nghệ vào quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp.93

3.3.3. Mở rộng và phát triển thị trường, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm nông

nghiệp và các sản phẩm của kinh tế nông thôn.94

3.3.4. Tạo lập vốn và đổi mới cơ chế đầu tư nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

nông nghiệp đúng hướng, hiệu quả.96

3.3.5. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn .97

3.3.6. Đổi mới hoàn thiện các chính sách công cụ kinh tế nhằm đẩy nhanh quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.98

3.3.7. Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện quan trọng

phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp .101

3.3.8. Tích cực bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế ngành nông nghiệp .102

3.3.9. Tăng cường và nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chính quyền địa

phương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp .103

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.105

1. Kết luận .105

2. Kiến nghị.107

TÀI LIỆU THAM KHẢO.108

PHỤ LỤC.111

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 2

BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHẤM LUẬN VĂN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY