Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VA KÝ HIỆU. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG .v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . vi

MỤC LỤC. vii

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. .2

3. Mục tiêu nghiên cứu.3

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3

5. Phương pháp nghiên cứu.4

6. Kết quả và những đóng góp mới kỳ vọng đạt được của nghiên cứu .4

7. Kết cấu của đề tài. .4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN

DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP.6

1.1. Cơ sở lý luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nôngnghiệp.6

1.1.1. Một số khái niệm .6

1.1.2. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng

sản xuất hàng hoá và phát triển bền vững.11

1.1.3. Nội dung và đặc điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp .13

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp.16

1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp.22

1.2. Cơ sở thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp và kinh nghiệm

rút ra cho huyện Phú Ninh. .23

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

1.2.1. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp một số nước

trên thế giới. .23

1.2.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trong nước. 26

1.2.3. Kinh nghiệm rút ra cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở

huyện Phú Ninh.32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH

NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM.34

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam.34

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.34

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .37

2.1.3. Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu.39

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh tỉnh

Quảng Nam. .41

2.2.1. Khái quát tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo

ngành sản xuất ở huyện Phú Ninh.41

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh .44

2.2.3. Chuyển dịch các nguồn lực trong nông nghiệp huyện Phú Ninh.68

2.2.4. Đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Phú

Ninh qua phiếu điều tra .72

2.2.5. Hiệu quả kinh tế xã hội của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp

huyện Phú Ninh.76

2.3. Đánh giá chung thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp

huyện Phú Ninh.81

2.3.1. Thành tựu đạt được.81

2.3.2. Hạn chế. .82

2.3.3. Nguyên nhân thành tựu và hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh .83

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH

QUẢNG NAM. .85

3.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, hiệu quả.85

3.2. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, hiệu quả.86

3.2.1. Mục tiêu chung .86

3.2.2. Mục tiêu cụ thể .87

3.3. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững hiệu quả.88

3.3.1. Nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác quy hoạch cơ cấu ngành sản xuất của

huyện Phú Ninh.88

3.3.2. Nhóm giải pháp phát triển các nguồn lực của huyện Phú Ninh .92

3.3.3. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách. .97

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .101

1. Kết luận .101

2. Kiến nghị.102

TÀI LIỆU THAM KHẢO. .104

PHỤ LỤC.107

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY