Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 - 2011

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU KINH TẾ .8

1.1. Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế.8

1.1.1. Các khái niệm .8

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.17

1.2. Cơ sở thực tiễn.21

1.2.1. Tổng quan về chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng KTTĐ phía Nam.21

1.2.2. Tổng quan về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai .25

Tiểu kết chương 1.30

Chương 2. HIỆN TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN

TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 .33

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến CDCCKT huyện Tân Phú.33

2.1.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ huyện Tân Phú - Đồng Nai .33

2.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.35

2.1.3. Kinh tế - xã hội .43

2.1.4. Đánh giá chung .55

2.2. Hiện trạng CDCCKT huyện Tân Phú thời kỳ 2000 - 2011.58

2.2.1. Khái quát chung.58

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.61

2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.84

2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.852.3. Đánh giá hiện trạng CDCCKT huyện Tân Phú thời kỳ 2000-2011 .94

2.3.1. Những mặt đã đạt được.94

2.3.2. Những khó khăn và thách thức.95

Tiểu kết chương 2.99

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

KINH TẾ HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẾN NĂM 2020.101

3.1. Cơ sở định hướng, quan điểm, mục tiêu và định hướng .101

3.1.1. Cơ sở định hướng.101

3.1.2. Quan điểm phát triển .105

3.1.3. Mục tiêu phát triển KT - XH huyện Tân Phú đến năm 2020 .106

3.1.4. Xây dựng các các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế.108

3.1.5. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Tân Phú.113

3.2. Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Tân Phú.125

3.2.1. Nhóm giải pháp chung.125

3.2.2. Nhóm giải pháp riêng .128

Tiểu kết chương 3.139

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .140

TÀI LIỆU THAM KHẢO .144

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY