Luận văn Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC

Lời cám ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các bản đồ, biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

1. Lí do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2

4. Lịch sử nghiên cứu đề tài. 2

5. Giới hạn đề tài. 4

6. Các quan điểm và các phương pháp nghiên cứu . 5

6.1. Các quan điểm nghiên cứu. 5

6.2. Phương pháp nghiên cứu . 6

7. Đóng góp của luận văn. 7

8. Cấu trúc đề tài . 7

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU CÔNG NGHIỆP. 8

1.1. Khái niệm. 8

1.2. Phân loại cơ cấu công nghiệp . 11

1.3. Một số tiêu chí cơ bản phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. 13

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. 14

1.5. Vai trò của việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp . 19

1.6. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở nước ta và vùng ĐôngNam Bộ . 19

1.6.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở nước ta . 194

1.6.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở Đông Nam Bộ. 23

Tiểu kết chương 1 . 26

Chương 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP

TỈNH ĐỒNG NAI. 28

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh ĐồngNai. 28

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai . 37

2.2.1. Khái quát tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 37

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 42

2.3. Đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 75

2.3.1. Thành tựu . 75

2.3.2. Hạn chế. 77

Tiểu kết chương 2 . 79

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẦY CHUYỂN

DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN

NĂM 2020. 81

3.1. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai . 81

3.1.1. Cơ sở xây dựng định hướng. 81

3.1.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đếnnăm 2020. 82

3.2. Giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh ĐồngNai. 93

Tiểu kết chương 3 . 100

KẾT LUẬN . 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY