Luận văn Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

MỤC LỤC Trang phụbìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữviết tắt Danh mục các bảng, biểu đồ, bản đồMỞ ĐẦU. 1 Chương 1: CƠSỞLÍ LUẬN 1.1. Cơcấu kinh tế. 8 1.2. Chuyển dịch cơcấu kinh tế. 13 1.3. Công nghiệp và công nghiệp hóa . 20 1.4. Cơcấu công nghiệp và chuyển dịch cơcấu công nghiệp. 22 1.5. Khái quát sựchuyển dịch cơcấu công nghiệp Việt Nam trong thời kì đổi mới. 25 1.6. Kinh nghiệm chuyển dịch cơcấu kinh tếcông nghiệp của một sốnước trong khu vực. 27 Chương 2: HIỆN TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠCẤU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 2.1. Khái quát nguồn lực phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31 2.2. Khái quát kinh tếvà chuyển dịch cơcấu kinh tếtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 53 2.3. Hiện trạng chuyển dịch cơcấu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng CNH, HĐH . 62 2.4. Nhận định hiện trạng chuyển dịch cơcấu công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu theo hướng CNH, HĐH. 94 Chương 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠCẤU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẾN NĂM 2020 3.1. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 . 100 3.2. Những giải pháp chủyếu nhằm thúc đẩy sựchuyển dịch cơcấu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng CNH, HĐH . 121 KẾT LUẬN.125 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 127 PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang phụbìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữviết tắt

Danh mục các bảng, biểu đồ, bản đồ

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: CƠSỞLÍ LUẬN

1.1. Cơcấu kinh tế. 8

1.2. Chuyển dịch cơcấu kinh tế. 13

1.3. Công nghiệp và công nghiệp hóa . 20

1.4. Cơcấu công nghiệp và chuyển dịch cơcấu công nghiệp. 22

1.5. Khái quát sựchuyển dịch cơcấu công nghiệp Việt Nam trong thời kì đổi

mới. 25

1.6. Kinh nghiệm chuyển dịch cơcấu kinh tếcông nghiệp của một sốnước

trong khu vực. 27

Chương 2: HIỆN TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠCẤU CÔNG NGHIỆP

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THEO HƯỚNG

CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

2.1. Khái quát nguồn lực phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31

2.2. Khái quát kinh tếvà chuyển dịch cơcấu kinh tếtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 53

2.3. Hiện trạng chuyển dịch cơcấu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo

hướng CNH, HĐH . 62

2.4. Nhận định hiện trạng chuyển dịch cơcấu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu theo hướng CNH, HĐH. 94

Chương 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN

DỊCH CƠCẤU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG

TÀU THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI

HOÁ ĐẾN NĂM 2020

3.1. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến

năm 2020 . 100

3.2. Những giải pháp chủyếu nhằm thúc đẩy sựchuyển dịch cơcấu công

nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng CNH, HĐH . 121

KẾT LUẬN.125

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 127

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY