Luận văn Chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 6 1.1. Tài chính nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 6 1.2. Chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 19 1.3. Một số kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 35 Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY 47 2.1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và việc thực hiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước 47 2.2. Đánh giá việc thực hiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua 58 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN 78 3.1. Phương hướng hoàn thiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 78 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 87 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 6

1.1. Tài chính nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 6

1.2. Chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 19

1.3. Một số kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 35

Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY 47

2.1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và việc thực hiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước 47

2.2. Đánh giá việc thực hiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua 58

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN 78

3.1. Phương hướng hoàn thiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 78

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản 87

KẾT LUẬN 119

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY