Luận văn Chuẩn bị học viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trước khi vào lớp một

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lí do chọn đề tài.7

2. Mục đích nghiên cứu .8

3. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .8

5. Giả thuyết nghiên cứu .8

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .8

7. Phương pháp nghiên cứu .9

8. Đóng góp của luận văn .10

9. Cấu trúc của luận văn .10

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC CHUẨN BỊ HỌC VIẾT CHO TRẺ

5 - 6 TUỔI TRƯỚC KHI VÀO LỚP MỘT . 11

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .11

1.1.1. Trên thế giới .11

1.1.2. Trong nước .12

1.2. Khái quát về hệ thống âm và chữ viết tiếng Việt .15

1.2.1. Ngữ âm .15

1.2.2. Chữ viết. Mối quan hệ giữa âm và chữ .16

1.3. Đặc điểm tâm sinh lí của trẻ 5 - 6 tuổi liên quan đến việc chuẩn bị học viết trước

khi vào lớp Một .19

1.3.1. Đặc điểm về thể chất .19

1.3.2. Đặc điểm về ngôn ngữ.20

1.3.3. Đặc điểm về nhận thức.21

1.4. Việc chuẩn bị học viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trước khi vào lớp Một .22

1.4.1. Cơ sở và quá trình học viết của trẻ.22

1.4.2. Sự cần thiết của việc chuẩn bị học viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trước khi vào lớp Một .32

1.4.3. Sự chuyển tiếp giữa việc chuẩn bị học viết ở trường MN với việc học viết ở

trường tiểu học .344

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC CHUẨN BỊ HỌC VIẾT CHO TRẺ 5

- 6 TUỔI TRƯỚC KHI VÀO LỚP MỘT Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON

TẠI TP.HCM . 40

2.1. Tổ chức khảo sát .40

2.1.1. Mục đích khảo sát .40

2.1.2. Đối tượng khảo sát .40

2.1.3. Nội dung khảo sát.41

2.1.4. Tiêu chí và thang đo đánh giá .42

2.1.5. Cách thức tiến hành khảo sát.43

2.2. Kết quả khảo sát .43

2.2.1. Nội dung chuẩn bị học viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trong các chương trình GDMN .43

2.2.2. Kết quả khảo sát trên GVMN về thực trạng của việc chuẩn bị học viết cho trẻ 5 -

6 tuổi trước khi vào lớp Một tại một số trường MN .46

2.2.3. Kết quả khảo sát trên trẻ về việc chuẩn bị học viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trước khi vào

lớp Một tại một số trường MN .62

2.2.4. Nhận thức của phụ huynh đối với việc chuẩn bị học viết cho trẻ 5 - 6 tuổi trước

khi vào lớp Một .64

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5 - 6 TUỔI CHUẨN BỊ HỌC

VIẾT TRƯỚC KHI VÀO LỚP MỘT. 68

3.1. Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi chuẩn bị học viết trước khi vào lớp Một.68

3.1.1. Biện pháp 1: Xây dựng môi trường chữ viết phong phú và hấp dẫn .68

3.1.2. Biện pháp 2: Tổ chức các giờ học LQCV cho trẻ .71

3.1.3. Biện pháp 3: Tổ chức các trò chơi về con chữ, tạo nhiều tình huống chơi hấp dẫn,

lôi cuốn trẻ tham gia vào hoạt động viết .73

3.1.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và chính xác các thao tác liên quan đến

việc viết .75

3.1.5. Biện pháp 5: Tổ chức các hoạt động với sách.76

3.1.6. Biện pháp 6: Thực hiện việc chuẩn bị học viết cho trẻ mọi lúc mọi nơi và tích hợp

trong các hoạt động khác.78

3.1.7. Biện pháp 7: Công tác tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh.79

3.2. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp đề xuất.81

3.3. Thực nghiệm một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi chuẩn bị học viết trước khi vào

lớp Một.81

3.3.1. Mục đích thực nghiệm.81

3.3.2. Đối tượng thực nghiệm .82

3.3.3. Phạm vi thực nghiệm.825

3.3.4. Thời gian thực nghiệm .82

3.3.5. Điều kiện tiến hành thực nghiệm .82

3.3.6. Nội dung thực nghiệm.82

3.3.7. Các tiêu chí và thang đánh giá .83

3.3.8.Tiến hành thực nghiệm.83

3.3.9. Phân tích kết quả thực nghiệm .86

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105

PHỤ LỤC . 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY