Luận văn Cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN. vi

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ.vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.vii

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

5. Tổng quan nghiên cứu . 4

6. Kết cấu của luận văn. 7

CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN

CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI. . 8

1.1 Khái quát về Ngân hàng chính sách xã hội. . 8

1.1.1. Giới thiệu chung về NHCSXH . . 8

1.1.2. Chức năng của Ngân hàng chính sách xã hội. 8

1.1.3. Nhiệm vụ của Ngân hàng CSXH. . 9

1.2 Cho vay hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội. 9

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay hộ nghèo. 9

1.2.2. Vai trò của cho vay hộ nghèo. . 11

1.2.3. Các loại hình cho vay hộ nghèo. . 13

1.2.4. Các quy trình cho vay hộ nghèo. 15

1.3. Phát triển cho vay hộ nghèo. 16

1.3.1. Khái niệm về phát triển cho vay hộ nghèo. 16

1.3.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển cho vay hộ nghèo. 16

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay hộ nghèo. 19iv

1.4 . Kinh nghiệm phát triển cho vay hộ nghèo. 26

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển cho vay hộ nghèo ở một số nước trên thế giới. . 26

1.4.2. Kinh nghiệm phát triển cho vay hộ nghèo của Ngân hàng chính sách

xã hội tỉnh Ninh Bình. . 28

1.4.3. Bài học rút ra cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách Thành phố Hà

Nội. 30

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 . 31

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI CHI

NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.32

2.1. Giới thiệu chung về Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành

phố Hà Nội. . 32

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 32

2.1.2. Chức năng hoạt động. 32

2.1.3. Tổ chức bộ máy. . 33

2.1.4. Một số kết quả hoạt động. 35

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại Chi nhánhNgân hàng

chính sách xã hội Thành phố Hà Nội. . 39

2.2.1. Thực trạng danh mục cho vay hộ nghèo:. 39

2.2.2. Thực trạng quy trình cho vay hộ nghèo. 41

2.2.3. Thực trạng kết quả cho vay hộ nghèo. 43

2.2.4. Thực trạng đảm bảo nguồn vốn để cho vay hộ nghèo. . 45

2.2.5. Thực trạng các chỉ tiêu đánh giá về cho vay hộ nghèo. 47

2.3. Đánh giá chung về cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng chính

sách xã hội Thành phố Hà Nội. 57

2.3.1. Những kết quả đạt được. . 57

2.3.2. Những hạn chế. 58

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế. 59

KẾT LUẬN CHưƠNG 2. 62v

CHưƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ

NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 63

3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong cho vay hộ nghèo của ngân hàng

CSXH Thành phố Hà Nội. 63

3.1.1. Thuận lợi . 63

3.1.2. Khó khăn. 63

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Chi nhánh ngân hàng CSXH

Thành phố Hà Nội. 64

3.3. Giải pháp phát triển cho vay hộ nghèo của Chi nhánh ngân hàng

CSXH Thành phố Hà Nội. 65

3.3.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng: . 65

3.3.2. Tổ chức thực hiện các quy định, quy trình về nghiệp vụ tín dụng. 66

3.3.3. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt cán

bộ tín dụng. 68

3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng . 69

3.3.5. Thực hiện Đề án/phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. 69

3.3.6. Chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng . 69

3.3.7. Một số giải pháp khác . 70

3.4. Một số kiến nghị. . 70

3.4.1. Đối với chính phủ. 70

3.4.2. Kiến nghị Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền,Hội đoàn thể và UBND

Thành phố Hà Nội. . 72

3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam . 74

KẾT LUẬN CHưƠNG 3. 77

KẾT LUẬN . 78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCvi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY