Luận văn Chính sách và pháp luật nông nghiệp Việt Nam và Hiệp định nông nghiệp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NÔNG NGHIỆP TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO 9 1.1. Lịch sử ra đời, hình thành phát triển của WTO 9 1.1.1. WTO có nguồn gốc từ sự ra đời của GATT 9 1.1.2. Sự khác nhau giữa GATT và WTO 14 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các nguyên tắc cơ bản của WTO 16 1.2. Lịch sử ra đời Hiệp định nông nghiệp trong WTO 19 1.2.1. Vòng đàm phán Urugoay (1986 - 1994) 19 1.2.2. Các yêu cầu của WTO liên quan đến nông nghiệp 24 1.2.3. Vai trò của Hiệp định nông nghiệp 26 1.3. Một số khái niệm cơ bản trong Hiệp định nông nghiệp 27 Chương 2: HIỆP ĐỊNH NÔNG NGHIỆP VÀ VIỆC THỰC THI TẠI MỘT SỐ NƯỚC 29 2.1. Các nội dung chính của Hiệp định nông nghiệp 29 1.2.1. Mục tiêu của Hiệp định nông nghiệp 29 1.2.2. Các nội dung chính của Hiệp định 30 2.1.2.1. Cơ hội tiếp cận thị trường 32 2.1.2.2. Hỗ trợ trong nước 34 2.1.2.3. Trợ cấp xuất khẩu 37 2.2. Chính sách pháp luật nông nghiệp của một số nước theo Hiệp định nông nghiệp 39 2.2.1. Xu hướng chung về bảo hộ nông nghiệp 39 2.2.2. Tình hình áp dụng các rào cản thương mại nông sản của các thành viên WTO 41 2.2.2.1. Về tiếp cận thị trường 42 2.2.2.2. Hỗ trợ trong nước 43 2.2.2.3. Trợ cấp xuất khẩu 46 2.2.2.4. Chính sách bảo hộ nông nghiệp của một số nước phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản) và các nước đang phát triển (Trung Quốc và Thái Lan) 49 2.3. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong nông nghiệp của WTO 68 2.3.1. Quá trình giải quyết các tranh chấp trong nông nghiệp 70 2.3.2. Quy định về đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước thành viên là nước đang phát triển trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO 71 2.3.3. Những ưu điểm của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO 72 2.3.3.1. Bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên 72 2.3.3.2. Giải quyết tranh chấp nhanh chóng 73 2.3.3.3. Làm rõ các quyền và nghĩa vụ của mỗi quốc gia thành viên WTO 73 2.3.3.4. Đảm bảo sự an toàn và dự báo trước cho hệ thống thương mại đa phương 73 2.3.3.5. Những khó khăn đối với thành viên là nước đang phát triển như Việt Nam khi tham gia vào hệ thống giải quyết tranh chấp WTO 74 Chương 3: THỰC TRANG BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NÔNG NGHIỆP TRONG KHUÔN KHỔ WTO 75 3.1. Cơ hội và thách thức của pháp luật nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO 76 3.1.1. Cơ hội 76 3.1.1.1. Xây dựng, rà soát hệ thống pháp luật nông nghiệp theo hướng tập trung, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế 76 3.1.1.2. Hình thành môi trường pháp luật cho thương mại theo chế độ đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia, tăng cường tính cạnh tranh và cạnh tranh bình đẳng trong nông nghiệp 77 3.1.1.3. Xây dựng tính đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật nông nghiệp 77 3.1.1.4. Bảo đảm sự tương thích của pháp luật quốc gia đối với các quy phạm của Hiệp động nông nghiệp và pháp luật liên quan 78 3.1.2. Thách thức 78 3.1.2.1. Đưa ra những yêu cầu cao đối với cải cách hệ thống pháp luật nông nghiệp 78 3.1.2.2. Thực hiện những quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ 79 3.1.2.3. Khả năng thực thi các cam kết yếu 79 3.2. Thực trạng chính sách bảo hộ nông sản 80 3.2.1. Chính sách pháp luật thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản 81 3.2.2. Hỗ trợ trong nước 83 3.2.2.1. Hỗ trợ trong nhóm "hộp hổ phách" (Amber box) 84 3.2.2.2. Hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây (Green box) 86 3.2.2.3. Hỗ trợ dạng hộp xanh lơ (Blue box) 97 3.2.3. Trợ cấp xuất khẩu 98 3.2.3.1. Nhóm chính sách tín dụng ưu đãi khuyến khích xuất khẩu 99 3.2.3.2. Nhóm trợ cấp trong các trường hợp cụ thể 100 3.2.3.3. Nhóm chính sách xúc tiến thương mại 105 3.3. Giải pháp xây dựng chính sách pháp luật nông nghiệp 106 3.3.1. Quan điểm về bảo hộ sản xuất trong nước và hỗ trợ nông nghiệp 106 3.3.2. Định hướng, đề xuất chính sách 110 3.3.2.1. Chính sách thuế nhập khẩu 110 3.3.2.2. Các biện pháp phi thuế 111 3.3.2.3. Hỗ trợ trong nước 114 3.3.2.4. Trợ cấp xuất khẩu 115 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NÔNG NGHIỆP TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO 9

1.1. Lịch sử ra đời, hình thành phát triển của WTO 9

1.1.1. WTO có nguồn gốc từ sự ra đời của GATT 9

1.1.2. Sự khác nhau giữa GATT và WTO 14

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các nguyên tắc cơ bản của WTO 16

1.2. Lịch sử ra đời Hiệp định nông nghiệp trong WTO 19

1.2.1. Vòng đàm phán Urugoay (1986 - 1994) 19

1.2.2. Các yêu cầu của WTO liên quan đến nông nghiệp 24

1.2.3. Vai trò của Hiệp định nông nghiệp 26

1.3. Một số khái niệm cơ bản trong Hiệp định nông nghiệp 27

Chương 2: HIỆP ĐỊNH NÔNG NGHIỆP VÀ VIỆC THỰC THI TẠI MỘT SỐ NƯỚC 29

2.1. Các nội dung chính của Hiệp định nông nghiệp 29

1.2.1. Mục tiêu của Hiệp định nông nghiệp 29

1.2.2. Các nội dung chính của Hiệp định 30

2.1.2.1. Cơ hội tiếp cận thị trường 32

2.1.2.2. Hỗ trợ trong nước 34

2.1.2.3. Trợ cấp xuất khẩu 37

2.2. Chính sách pháp luật nông nghiệp của một số nước theo Hiệp định nông nghiệp 39

2.2.1. Xu hướng chung về bảo hộ nông nghiệp 39

2.2.2. Tình hình áp dụng các rào cản thương mại nông sản của các thành viên WTO 41

2.2.2.1. Về tiếp cận thị trường 42

2.2.2.2. Hỗ trợ trong nước 43

2.2.2.3. Trợ cấp xuất khẩu 46

2.2.2.4. Chính sách bảo hộ nông nghiệp của một số nước phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản) và các nước đang phát triển (Trung Quốc và Thái Lan) 49

2.3. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong nông nghiệp của WTO 68

2.3.1. Quá trình giải quyết các tranh chấp trong nông nghiệp 70

2.3.2. Quy định về đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước thành viên là nước đang phát triển trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO 71

2.3.3. Những ưu điểm của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO 72

2.3.3.1. Bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên 72

2.3.3.2. Giải quyết tranh chấp nhanh chóng 73

2.3.3.3. Làm rõ các quyền và nghĩa vụ của mỗi quốc gia thành viên WTO 73

2.3.3.4. Đảm bảo sự an toàn và dự báo trước cho hệ thống thương mại đa phương 73

2.3.3.5. Những khó khăn đối với thành viên là nước đang phát triển như Việt Nam khi tham gia vào hệ thống giải quyết tranh chấp WTO 74

Chương 3: THỰC TRANG BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NÔNG NGHIỆP TRONG KHUÔN KHỔ WTO 75

3.1. Cơ hội và thách thức của pháp luật nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO 76

3.1.1. Cơ hội 76

3.1.1.1. Xây dựng, rà soát hệ thống pháp luật nông nghiệp theo hướng tập trung, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế 76

3.1.1.2. Hình thành môi trường pháp luật cho thương mại theo chế độ đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia, tăng cường tính cạnh tranh và cạnh tranh bình đẳng trong nông nghiệp 77

3.1.1.3. Xây dựng tính đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật nông nghiệp 77

3.1.1.4. Bảo đảm sự tương thích của pháp luật quốc gia đối với các quy phạm của Hiệp động nông nghiệp và pháp luật liên quan 78

3.1.2. Thách thức 78

3.1.2.1. Đưa ra những yêu cầu cao đối với cải cách hệ thống pháp luật nông nghiệp 78

3.1.2.2. Thực hiện những quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ 79

3.1.2.3. Khả năng thực thi các cam kết yếu 79

3.2. Thực trạng chính sách bảo hộ nông sản 80

3.2.1. Chính sách pháp luật thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản 81

3.2.2. Hỗ trợ trong nước 83

3.2.2.1. Hỗ trợ trong nhóm "hộp hổ phách" (Amber box) 84

3.2.2.2. Hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây (Green box) 86

3.2.2.3. Hỗ trợ dạng hộp xanh lơ (Blue box) 97

3.2.3. Trợ cấp xuất khẩu 98

3.2.3.1. Nhóm chính sách tín dụng ưu đãi khuyến khích xuất khẩu 99

3.2.3.2. Nhóm trợ cấp trong các trường hợp cụ thể 100

3.2.3.3. Nhóm chính sách xúc tiến thương mại 105

3.3. Giải pháp xây dựng chính sách pháp luật nông nghiệp 106

3.3.1. Quan điểm về bảo hộ sản xuất trong nước và hỗ trợ nông nghiệp 106

3.3.2. Định hướng, đề xuất chính sách 110

3.3.2.1. Chính sách thuế nhập khẩu 110

3.3.2.2. Các biện pháp phi thuế 111

3.3.2.3. Hỗ trợ trong nước 114

3.3.2.4. Trợ cấp xuất khẩu 115

KẾT LUẬN 117

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY