Luận văn Chính sách tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc

MỤC LỤC Trang  Lời cam đoan Lời Cảm Ơn Nhận xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Mục Lục i Danh mục các từ viết tắt iv Danh mục các bảng v Danh mục các biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh vi Lời mở đầu 1CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 51.1.Tổng quan về Quản trị nhân sự 51.1.1.Khái niệm về Quản trị nhân sự 51.1.2 Mục tiêu của Quản trị nhân sự 51.1.3 Chức năng của bộ phận nhân sự 51.1.4 Vai trò của bộ phận Quản trị nhân sự 71.1.5 Cơ cấu tổ chức của Bộ phận nhân sự 81.2 Nội dung hoạt động tuyển dụng nhân sự 81.2.1 Tuyển mộ nhân viên 91.2.1.1 Định nghĩa 91.2.1.2 Tiến trình tuyển mộ nhân viên 91.2.2 Tuyển chọn nhân viên 101.2.2.1 Định nghĩa 101.2.2.2 Tiến trình tuyển chọn nhân viên 101.2.3 Các yếu tố tác động đến tuyển dụng 141.2.3.1 Nhóm các yếu tố bên trong 141.2.3.2 Nhóm các yếu tố bên ngoài 151.3. Cơ sở lý luận về đãi ngộ tài chính trực tiếp cho người lao động 161.3.1 Khái niệm về đãi ngộ tài chính 161.3.2 Các hình thức đãi ngộ tài chính trực tiếp 161.3.2.1 Đãi ngộ thông qua tiền lương 161.3.2.2 Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 19CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY 212.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 212.1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 212.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 222.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 222.1.3.1 Sơ đồ tổ chức. 22 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 232.1.4 Lĩnh vực sản xuất- kinh doanh của công ty 252.1.4.1 Ngành nghề kinh doanh 252.1.4.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 252.1.5 Kết quả hoat động kinh doanh 262.2. Thực trạng tuyển dụng tại công ty 272.2.1 Tình hình nhân sự hiện nay tại công ty 272.2.1.1 Tình hình phân bổ lao động 272.2.1.2 Cơ cấu lao động 282.2.2 Hoạt động tuyển dụng tại công ty 302.2.2.1 Mục đích và yêu cầu hoạt động tuyển dụng 312.2.2.2 Tình hình tuyển dụng nhân viên mới 312.2.2.2.1 Sơ đồ quy trình tuyển dụng 312.2.2.2.2 Phân tích quy trình tuyển dụng 332.2.2.2.3 Nguồn tuyển dụng 362.2.2.2.4 Chính sách tuyển dụng 362.2.2.3 Nhận xét về tình hình hoạt động tuyển dụng tại công ty 372.2.2.3.1 Ưu điểm 372.2.2.3.2 Nhược điểm 382.3 THỰC TRẠNG ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 402.3.1 Đãi ngộ thông qua tiền lương 402.3.1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng 402.3.1.2 Chế độ trả lương cho nhân viên trong công ty 402.3.1.2.1 Nguyên tắc trả lương 402.3.1.2.2 Xây dựng cách tính lương 412.3.1.2.3 Lương thử việc và chế độ nâng bậc lương 432.3.1.2.4 Quy định thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 442.3.2 Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 452.3.2.1 Điều kiện xét thưởng và phụ cấp thâm niên hàng năm 452.3.2.2 Qũy, hình thức, chế độ khen thưởng cho người lao động 452.3.2.3 Quy Trình khen thưởng 472.3.3 Nhận xét chung về chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty 502.3.3.1 Ưu điểm 492.3.3.2 Nhược điểm 50KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 543.1 Giải pháp về hoạt động tuyển 54 3.2 Giải pháp về chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp 63KẾT LUẬN 68TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời Cảm Ơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mục Lục i

Danh mục các từ viết tắt iv

Danh mục các bảng v

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh vi

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5

1.1.Tổng quan về Quản trị nhân sự 5

1.1.1.Khái niệm về Quản trị nhân sự 5

1.1.2 Mục tiêu của Quản trị nhân sự 5

1.1.3 Chức năng của bộ phận nhân sự 5

1.1.4 Vai trò của bộ phận Quản trị nhân sự 7

1.1.5 Cơ cấu tổ chức của Bộ phận nhân sự 8

1.2 Nội dung hoạt động tuyển dụng nhân sự 8

1.2.1 Tuyển mộ nhân viên 9

1.2.1.1 Định nghĩa 9

1.2.1.2 Tiến trình tuyển mộ nhân viên 9

1.2.2 Tuyển chọn nhân viên 10

1.2.2.1 Định nghĩa 10

1.2.2.2 Tiến trình tuyển chọn nhân viên 10

1.2.3 Các yếu tố tác động đến tuyển dụng 14

1.2.3.1 Nhóm các yếu tố bên trong 14

1.2.3.2 Nhóm các yếu tố bên ngoài 15

1.3. Cơ sở lý luận về đãi ngộ tài chính trực tiếp cho người lao động 16

1.3.1 Khái niệm về đãi ngộ tài chính 16

1.3.2 Các hình thức đãi ngộ tài chính trực tiếp 16

1.3.2.1 Đãi ngộ thông qua tiền lương 16

1.3.2.2 Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 19

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY 21

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 21

2.1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 21

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 22

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 22

2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức. 22

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 23

2.1.4 Lĩnh vực sản xuất- kinh doanh của công ty 25

2.1.4.1 Ngành nghề kinh doanh 25

2.1.4.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 25

2.1.5 Kết quả hoat động kinh doanh 26

2.2. Thực trạng tuyển dụng tại công ty 27

2.2.1 Tình hình nhân sự hiện nay tại công ty 27

2.2.1.1 Tình hình phân bổ lao động 27

2.2.1.2 Cơ cấu lao động 28

2.2.2 Hoạt động tuyển dụng tại công ty 30

2.2.2.1 Mục đích và yêu cầu hoạt động tuyển dụng 31

2.2.2.2 Tình hình tuyển dụng nhân viên mới 31

2.2.2.2.1 Sơ đồ quy trình tuyển dụng 31

2.2.2.2.2 Phân tích quy trình tuyển dụng 33

2.2.2.2.3 Nguồn tuyển dụng 36

2.2.2.2.4 Chính sách tuyển dụng 36

2.2.2.3 Nhận xét về tình hình hoạt động tuyển dụng tại công ty 37

2.2.2.3.1 Ưu điểm 37

2.2.2.3.2 Nhược điểm 38

2.3 THỰC TRẠNG ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 40

2.3.1 Đãi ngộ thông qua tiền lương 40

2.3.1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng 40

2.3.1.2 Chế độ trả lương cho nhân viên trong công ty 40

2.3.1.2.1 Nguyên tắc trả lương 40

2.3.1.2.2 Xây dựng cách tính lương 41

2.3.1.2.3 Lương thử việc và chế độ nâng bậc lương 43

2.3.1.2.4 Quy định thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 44

2.3.2 Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 45

2.3.2.1 Điều kiện xét thưởng và phụ cấp thâm niên hàng năm 45

2.3.2.2 Qũy, hình thức, chế độ khen thưởng cho người lao động 45

2.3.2.3 Quy Trình khen thưởng 47

2.3.3 Nhận xét chung về chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty 50

2.3.3.1 Ưu điểm 49

2.3.3.2 Nhược điểm 50

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 54

3.1 Giải pháp về hoạt động tuyển 54

3.2 Giải pháp về chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp 63

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY