Luận văn Chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2016

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 9

5. Phương pháp nghiên cứu. 10

6. Đóng góp của đề tài. 10

6.1 Về mặt khoa học. 10

6.2. Về mặt thực tiễn. 11

7. Kết cấu luận văn:. 11

Chương 1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CHÍNH SÁCH CỦA

HÀN QUỐC ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC KỂ TỪ NĂM 2000. 12

1.1 KHÁI QUÁT CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI TRUNG

QUỐC TRƯỚC NĂM 2000 . 12

1.1.1 Giai đoạn trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao

1992. 12

1.1.2 Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2000. 14

1.2 BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC BƯỚC VÀO THẾ KỶ XXI . 17

1.2.1 Bối cảnh quốc tế. 17

1.2.2 Bối cảnh khu vực. 19

1.2.3. Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. 22

1.2.4 Điều chỉnh chính sách của Trung Quốc chi phối tới quan hệ hai nước. 27

1.3 BỐI CẢNH BÊN TRONG. 29

1.3.1. Tình hình Hàn Quốc kể từ năm 2000. 29

1.3.2. Định hướng điều chỉnh chính sách trong quan hệ với Trung Quốc. 31

Chương 2. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI

VỚI TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2016 . 352.1 CHÍNH SÁCH TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ . 35

2.1.1 Xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. 35

2.2.2 Thực hiện chính sách "cân bằng" với Trung Quốc nhằm giảm bớt sự lệ

thuộc vào Mỹ . 45

2.1.3 Tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa

và cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên . 49

2.2 CHÍNH SÁCH TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ. 53

2.3 CHÍNH SÁCH TRÊN LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH . 66

Chương 3. MỘT VÀI ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ GỢI Ý CHÍNH

SÁCH CHO VIỆT NAM . 73

3.1 Một vài đánh giá, nhận xét về chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với

Trung Quốc (2000 - 2016). 73

3.1.1 Một vài đánh giá, nhận xét. 73

3.1.2 Những thành công và hạn chế trong chính sách của Hàn Quốc đối

Trung Quốc giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2016. 76

KẾT LUẬN . 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY