Luận văn Chính sách can thiệp của nhà nước đối với hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ỉ

MỤC LỤC 1

DANH Mụ c CÁC TƯ MẾT TẤT 3

DANH Mụ c CÁC HÌNH. 4

PHÀN MƠ ĐẤU. 5

1. Lý do chọn đò tài 5

2. Mục đích và câu hái nghiên cửu ổ

3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu.-. ổ

4. Ỷ nghĩa thực ũèn của dề tải 8

5. BẮ cục đề tãi s

PHÂN NỘI DUNG 9

CHƯƠNG 1: Bơi CÁNH NGHIÊN CƯU VÀ TÒNG QUAN ĐÈ TÀI 9

1.1. Bối canh nghiên cứu để tãi 9

1.2. Tòng quan các nghiên cứu trước 11

CHƯƠNG 2: CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC VÀO THỊ TRƯỜNG DỊCH THU GOM CHÁT thu rán SINH HOạT 14

2.1. Co sù đè nhà nước can thiệp vào thi trường dịch vụ thu gom chát thai rán sinh

hoạt: — 14

2.2. Các hình thức can thiỊp có thi 17

CHƯƠNG 3: THỤ C TRẠNG D1ÈU TIẾT HOẠ I ĐỘNG CUNG ÚNG DỊCH vụ THỤ GOM CH\T TH ứ RÁN SINH HO ẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ Hố CHÍ MINH 19

3.1. Ca Sứ pháp lý điếu tià hoạt dộng cung ủng 19

3.1.1. Vin ban cúa Trung ương 19

3.1.2. Vin ban cùa TPHCM 19

3.2. Tù chức bộ máy thưc hi^n diếu úéĩ hoạt dộng thu gom CTRSH 22

3.3. Các hình thức cung ứng vã chát lượng dich vụ cung ứng 23

3.3.1. Khu vực nhả nước: „23

3.3.2. Khu vực tu nhân: 24

3.4. Đánh giá kít qua vặn hành co chẻ đièu tiét 30

3.4.1. Mặt làm dược —30

3.4.2. Mật hạn chế vá nsuvẽn nhàn cua nhừns hạn chè: 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY