Luận văn Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN iLỜI CẢM ƠN iiNHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMCTI iiiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN ivMỤC LỤC vDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viiiDANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG ixDANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xLỜI MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Ý nghĩa của đề tài 13. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 14. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 25. Phương pháp nghiên cứu 26. Hạn chế của đề tài 27. Kết cấu của đề tài 2Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 31.1. Chiến lược kinh doanh 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh 31.1.3. Tác dụng của chiến lược kinh doanh 51.1.4. Căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh 51.2. Thiết lập chiến lược kinh doanh 51.2.1. Xác định sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp 51.2.2. Đánh giá các yếu tố bên ngoài 61.2.3. Đánh giá tình hình bên trong 101.2.4. Xác định mục tiêu và lựa chọn chiến lược 12Kết luận chương 1 13Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC 142.1. Giới thiệu khái quát công ty 142.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 142.1.2. Sản phẩm, dịch vụ 152.1.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực 162.1.4. Kết quả hoạt động trong thời gian qua 192.2. Phân tích các yếu tố bên ngoài 212.2.1. Môi trường vĩ mô 212.2.1.1. Môi trường kinh tế 212.2.1.2. Môi trường văn hóa, xã hội 252.2.1.3. Môi trường chính trị trong nước 252.2.1.4. Môi trường dân số 262.2.1.5. Môi trường công nghệ 272.2.2. Môi trường vi mô 292.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh 292.2.2.2. Khách hàng 312.2.2.3. Nhà cung cấp 332.2.2.4. Đối thủ tiềm ẩn 332.2.2.5. Các dịch vụ thay thế 352.2.3. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 362.3. Đánh giá tình hình nội bộ công ty 372.3.1. Phân tích nội bộ 372.3.1.1. Nguồn nhân lực 372.3.1.2. Hoạt động marketing 372.3.1.3. Cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý 382.3.1.4. Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và điều hành 382.3.1.5. Về nghiên cứu, phát triển thị trường 382.3.1.6. Về quản lý chất lượng dịch vụ 392.3.1.7. Về chi phí hoạt động 392.3.1.8. Về thiết bị, công nghệ 402.3.1.9. Về hạ tầng mạng lưới 412.3.2. Ma trận đánh giá nội bộ 41Kết luận chương 2 43Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC 443.1. Mục tiêu phát triển 443.1.1. Xác định mục tiêu dài hạn 443.1.2. Mục tiêu cụ thể trong năm 2011 443.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 453.2.1. Xây dựng chiến lược thông qua ma trận SWOT 453.2.2. Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 463.3. Các giải pháp cụ thể 533.3.1. Về đầu tư công nghệ và phát triển, khai thác mạng lưới 533.3.2. Giá cước 543.3.3. Về sản phẩm dịch vụ và phân phối dịch vụ 553.3.4. Về quảng cáo và marketing 563.3.5. Về yếu tố hữu hình và quá trình cung cấp 573.3.6. Về tổ chức quản lý, điều hành, nguồn nhân lực 583.3.7. Các nguồn tài trợ cho chiến lược kinh doanh 593.4. Kiến nghị thực hiện 593.4.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước 593.4.2. Kiến nghị đối với cơ quan cấp trên 60Kết luận chương 3 61KẾT LUẬN 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMCTI iii

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN iv

MỤC LỤC v

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii

DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG ix

DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH x

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Ý nghĩa của đề tài 1

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 2

6. Hạn chế của đề tài 2

7. Kết cấu của đề tài 2

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 3

1.1. Chiến lược kinh doanh 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh 3

1.1.3. Tác dụng của chiến lược kinh doanh 5

1.1.4. Căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh 5

1.2. Thiết lập chiến lược kinh doanh 5

1.2.1. Xác định sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp 5

1.2.2. Đánh giá các yếu tố bên ngoài 6

1.2.3. Đánh giá tình hình bên trong 10

1.2.4. Xác định mục tiêu và lựa chọn chiến lược 12

Kết luận chương 1 13

Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC 14

2.1. Giới thiệu khái quát công ty 14

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 14

2.1.2. Sản phẩm, dịch vụ 15

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực 16

2.1.4. Kết quả hoạt động trong thời gian qua 19

2.2. Phân tích các yếu tố bên ngoài 21

2.2.1. Môi trường vĩ mô 21

2.2.1.1. Môi trường kinh tế 21

2.2.1.2. Môi trường văn hóa, xã hội 25

2.2.1.3. Môi trường chính trị trong nước 25

2.2.1.4. Môi trường dân số 26

2.2.1.5. Môi trường công nghệ 27

2.2.2. Môi trường vi mô 29

2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh 29

2.2.2.2. Khách hàng 31

2.2.2.3. Nhà cung cấp 33

2.2.2.4. Đối thủ tiềm ẩn 33

2.2.2.5. Các dịch vụ thay thế 35

2.2.3. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 36

2.3. Đánh giá tình hình nội bộ công ty 37

2.3.1. Phân tích nội bộ 37

2.3.1.1. Nguồn nhân lực 37

2.3.1.2. Hoạt động marketing 37

2.3.1.3. Cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý 38

2.3.1.4. Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và điều hành 38

2.3.1.5. Về nghiên cứu, phát triển thị trường 38

2.3.1.6. Về quản lý chất lượng dịch vụ 39

2.3.1.7. Về chi phí hoạt động 39

2.3.1.8. Về thiết bị, công nghệ 40

2.3.1.9. Về hạ tầng mạng lưới 41

2.3.2. Ma trận đánh giá nội bộ 41

Kết luận chương 2 43

Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC 44

3.1. Mục tiêu phát triển 44

3.1.1. Xác định mục tiêu dài hạn 44

3.1.2. Mục tiêu cụ thể trong năm 2011 44

3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 45

3.2.1. Xây dựng chiến lược thông qua ma trận SWOT 45

3.2.2. Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 46

3.3. Các giải pháp cụ thể 53

3.3.1. Về đầu tư công nghệ và phát triển, khai thác mạng lưới 53

3.3.2. Giá cước 54

3.3.3. Về sản phẩm dịch vụ và phân phối dịch vụ 55

3.3.4. Về quảng cáo và marketing 56

3.3.5. Về yếu tố hữu hình và quá trình cung cấp 57

3.3.6. Về tổ chức quản lý, điều hành, nguồn nhân lực 58

3.3.7. Các nguồn tài trợ cho chiến lược kinh doanh 59

3.4. Kiến nghị thực hiện 59

3.4.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước 59

3.4.2. Kiến nghị đối với cơ quan cấp trên 60

Kết luận chương 3 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY