Luận văn Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU----------------------------------------------------------------11. Lý do chọn đềtài nghiên cứu:---------------------------------------------------62. Mục tiêu nghiên cứu:-------------------------------------------------63. Phạm vi nghiên cứu:--------------------------------------------------------64. Phương pháp nghiên cứu:----------------------------------------------------75. Kết cấu của luận án:--------------------------------------------------------7CHƯƠNG I: CƠSỞLÝ LUẬN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP-------8 1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC:------------81.1.1. Khái niệm chiến lược:----------------------------------------------------------------------8 1.1.2. Qủan trịchiến lược:--------------------------------------------------------------------81.1.3. Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp: ---------------------------------------------8 1.2. QUY TRÌNH QUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC KINH DOANH:--91.2.1 Bước 1- Thỏa thuận họach định chiến lược, xác định s.mạng và mục tiêu định hướng của doanh nghiệp: ------------------------------------------------------------------------------101.2.2 Bước 2- Phân tích môi trường ----------------------------------------------------------11 1.2.2.1 Phân tích môi trường bên ngòai:----------------------------------------------------111.2.2.1.1 Phân tích môi trường vĩmô: ---------------------------------------------------------11 1.2.2.1.2 Phân tích môi trường vi mô ----------------------------------------------------------12 1.2.2.2 Phân tích môi trường bên trong: ---------------------------------------------------- 131.2.3 Bước 3- Xác định mục tiêu dài hạn và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp141.2.4Bước 4– X.định các kếhọach h.động và triển khai các giải pháp thực hiện chiến lược141.2.5 Bước 5- Kiểm tra và điều chỉnh --------------------------------------------------------15 1.3. CÁC CÔNG CỤSỬDỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀRA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH:--151.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài - EFE: ------------------------------------------15 1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong – IFE:-------------------------------------------16 1.3.3 Ma trận SWOT: ---------------------------------------------------------------------------16 1.3.4 Ma trận QSPM:----------------------------------------------------------------------------18 KẾT LUẬN CHƯƠNG I-------19CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SX-KD CÔNG TY CP KINH ĐÔ---20 2.1. GIỚI THIỆU VỀHỆTHỐNG KINH ĐÔ---------------------------------------------------------202.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển ---------------------------------------------------------202.1.2 Sơ đồtổchức của hệthống các Công ty Kinh Đô (Kinh Do Group) --------------------212.1.3 Kết quảsản xuất kinh doanh-------------------------------------------------------------24 2.1.3.1 Các nhóm sảm phẩm chính của Công ty Cổphần Kinh Đô --------------------------24 2.1.3.2 Doanh thu từng nhóm sản phẩm qua các năm ---------------------------------------27 2.1.3.3 Lãi gộp từng nhóm sản phẩm qua các năm -------------------------------------------28 2.1.3.4 Tóm tắt một sốchỉtiêu đã đạt được của Công ty CP Kinh Đô 2005-2006:---------292.1.4 Phân tích hình hình tài chính----------------------------------------------------------31 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KINH ĐÔ -MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI:--------322.2.1 Môi trường vĩmô-----------------------------------------------------------------------32 2.2.1.1 Môi trường kinh tế:-----------------------------------------------------------------322.2.1.2 Môi trường chính trị, chính sách và pháp luật:--------------------------------------342.2.1.3 Môi trường văn hoá xã hội: --------------------------------------------------------- 352.2.1.4 Môi trường dân số:------------------------------------------------------------------362.2.1.5 Môi trường công nghệ: -------------------------------------------------------------- 372.2.2 Môi trường vi mô:----------------------------------------------------------------------37 2.2.2.1 Đối thủcạnh tranh:-----------------------------------------------------------------372.2.2.2 Khách hàng:------------------------------------------------------------------------392.2.2.3 Nhà cung cấp:----------------------------------------------------------------------392.2.2.4 Sản phẩm thay thế: ----------------------------------------------------------------392.2.2.5 Rào cản xâm nhập ngành:----------------------------------------------------------402.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG--------40 2.3.1 Sản xuất ----------------------------------------------------------------------------------40 2.3.2 Nghiên cứu phát triển --------------------------------------------------------------------43 2.3.3 Maketing ----------------------------------------------------------------------------------43 2.3.4 Quản lý nguồn nhân lực: -----------------------------------------------------------------46 2.4 CÁC CÔNG CỤSỬDỤNG-------------------------------------------------------------------------------------------46 2.4.1 Ma trận SWOT ----------------------------------------------------------------------------46 2.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài –Ma trận EFE: ---------------------------------48 2.4.3 Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong - Ma trận IFE:----------------------------------48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2--------------------50 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH ĐÔ ĐẾN NĂM 2015-------------------------------------------------51 3.1 CÁC CĂN CỨXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC:---------------51 3.2 DỰBÁO NHU CẦU THỊTRƯỜNG -----------------------------------------------------513.3 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔPHẦN KINH ĐÔ:---------53 3.4 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CP KINH ĐÔ ĐẾN 2015---54 3.4.1 Phân tích các chiến lược chính ----------------------------------------------------56 3.4.1.1 Chiến lược kết hợp vềphía trước:--------------------------------------------------563.4.1.2 Chiến lược kết hợp vềphía sau:----------------------------------------------------563.4.1.3 Chiến lược kết hợp theo chiều ngang:----------------------------------------------563.4.1.4 Chiến lược tăng trưởng tập trung phát triển sản phẩm:----------------------------563.4.1.5 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng thâm nhập thịtrường:--------------573.4.1.6 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển thịtrường:---------------573.4.1.7 Chiến lược đa dạng hoạt động đồng tâm:------------------------------------------573.4.2 Lựa chọn chiến lược: ---------------------------------------------------------------57 3.5 MỘT SỐGIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP KINH ĐÔ ĐẾN NĂM 2015:---------------58 3.5.1 Giải pháp marketing-------------------------------------------------------------------58 3.5.2.1 Xây dựng chiến lược maketing cho từng dòng sản phẩm---------------------------543.5.2.2 Giải pháp giảm chi phí đểkhai thác thịtrường nông thôn:-------------------------583.5.2.3 Giải pháp phân phối ---------------------------------------------------------------5593.5.2 Giải pháp tài chính-------------------------------------------------------------------5593.5.3 Giải pháp nhân sự----------------------------------------------------------------------603.5.4 Giải pháp sản xuất---------------------------------------------------------------------603.5.4.1 Giải pháp vềnguyên liệu-----------------------------------------------------------603.5.4.2 Giải pháp vềsản xuất:--------------------------------------------------------------603.5.4.3 Giải pháp vềcông nghệ-------------------------------------------------------------613.5.4.4 Giải pháp vềquản lý chất lượng----------------------------------------------------613.6 MỘT SỐKIẾN NGHỊ------------------61 3.6.1 Đối với nhà nước:-------------------------------------------------------------------------62 3.6.2 Đối với ngành: ---------------------------------------------------------------------------- 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3------------------------------63 KẾT LUẬN------------------------------------------64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU----------------------------------------------------------------1

1. Lý do chọn đềtài nghiên cứu:---------------------------------------------------6

2. Mục tiêu nghiên cứu:-------------------------------------------------6

3. Phạm vi nghiên cứu:--------------------------------------------------------6

4. Phương pháp nghiên cứu:----------------------------------------------------7

5. Kết cấu của luận án:--------------------------------------------------------7

CHƯƠNG I: CƠSỞLÝ LUẬN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP-------8

1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC:------------8

1.1.1. Khái niệm chiến lược:----------------------------------------------------------------------8

1.1.2. Qủan trịchiến lược:--------------------------------------------------------------------8

1.1.3. Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp: ---------------------------------------------8

1.2. QUY TRÌNH QUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC KINH DOANH:--9

1.2.1 Bước 1- Thỏa thuận họach định chiến lược, xác định s.mạng và mục tiêu định hướng

của doanh nghiệp: ------------------------------------------------------------------------------10

1.2.2 Bước 2- Phân tích môi trường ----------------------------------------------------------11

1.2.2.1 Phân tích môi trường bên ngòai:----------------------------------------------------11

1.2.2.1.1 Phân tích môi trường vĩmô: ---------------------------------------------------------11

1.2.2.1.2 Phân tích môi trường vi mô ----------------------------------------------------------12

1.2.2.2 Phân tích môi trường bên trong: ---------------------------------------------------- 13

1.2.3 Bước 3- Xác định mục tiêu dài hạn và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp14

1.2.4Bước 4– X.định các kếhọach h.động và triển khai các giải pháp thực hiện chiến lược14

1.2.5 Bước 5- Kiểm tra và điều chỉnh --------------------------------------------------------15

1.3. CÁC CÔNG CỤSỬDỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀRA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH:--15

1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài - EFE: ------------------------------------------15

1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong – IFE:-------------------------------------------16

1.3.3 Ma trận SWOT: ---------------------------------------------------------------------------16

1.3.4 Ma trận QSPM:----------------------------------------------------------------------------18

KẾT LUẬN CHƯƠNG I-------19

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SX-KD CÔNG TY CP KINH ĐÔ---20

2.1. GIỚI THIỆU VỀHỆTHỐNG KINH ĐÔ---------------------------------------------------------20

2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển ---------------------------------------------------------20

2.1.2 Sơ đồtổchức của hệthống các Công ty Kinh Đô (Kinh Do Group) --------------------21

2.1.3 Kết quảsản xuất kinh doanh-------------------------------------------------------------24

2.1.3.1 Các nhóm sảm phẩm chính của Công ty Cổphần Kinh Đô --------------------------24

2.1.3.2 Doanh thu từng nhóm sản phẩm qua các năm ---------------------------------------27

2.1.3.3 Lãi gộp từng nhóm sản phẩm qua các năm -------------------------------------------28

2.1.3.4 Tóm tắt một sốchỉtiêu đã đạt được của Công ty CP Kinh Đô 2005-2006:---------29

2.1.4 Phân tích hình hình tài chính----------------------------------------------------------31

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KINH ĐÔ -MÔI TRƯỜNG

BÊN NGOÀI:--------32

2.2.1 Môi trường vĩmô-----------------------------------------------------------------------32

2.2.1.1 Môi trường kinh tế:-----------------------------------------------------------------32

2.2.1.2 Môi trường chính trị, chính sách và pháp luật:--------------------------------------34

2.2.1.3 Môi trường văn hoá xã hội: --------------------------------------------------------- 35

2.2.1.4 Môi trường dân số:------------------------------------------------------------------36

2.2.1.5 Môi trường công nghệ: -------------------------------------------------------------- 37

2.2.2 Môi trường vi mô:----------------------------------------------------------------------37

2.2.2.1 Đối thủcạnh tranh:-----------------------------------------------------------------37

2.2.2.2 Khách hàng:------------------------------------------------------------------------39

2.2.2.3 Nhà cung cấp:----------------------------------------------------------------------39

2.2.2.4 Sản phẩm thay thế: ----------------------------------------------------------------39

2.2.2.5 Rào cản xâm nhập ngành:----------------------------------------------------------40

2.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG--------40

2.3.1 Sản xuất ----------------------------------------------------------------------------------40

2.3.2 Nghiên cứu phát triển --------------------------------------------------------------------43

2.3.3 Maketing ----------------------------------------------------------------------------------43

2.3.4 Quản lý nguồn nhân lực: -----------------------------------------------------------------46

2.4 CÁC CÔNG CỤSỬDỤNG-------------------------------------------------------------------------------------------46

2.4.1 Ma trận SWOT ----------------------------------------------------------------------------46

2.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài –Ma trận EFE: ---------------------------------48

2.4.3 Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong - Ma trận IFE:----------------------------------48

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2--------------------50

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI

PHÁP PHÁT TRIỂN KINH ĐÔ ĐẾN NĂM 2015-------------------------------------------------51

3.1 CÁC CĂN CỨXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC:---------------51

3.2 DỰBÁO NHU CẦU THỊTRƯỜNG -----------------------------------------------------51

3.3 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔPHẦN KINH ĐÔ:---------53

3.4 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CP KINH ĐÔ ĐẾN 2015---54

3.4.1 Phân tích các chiến lược chính ----------------------------------------------------56

3.4.1.1 Chiến lược kết hợp vềphía trước:--------------------------------------------------56

3.4.1.2 Chiến lược kết hợp vềphía sau:----------------------------------------------------56

3.4.1.3 Chiến lược kết hợp theo chiều ngang:----------------------------------------------56

3.4.1.4 Chiến lược tăng trưởng tập trung phát triển sản phẩm:----------------------------56

3.4.1.5 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng thâm nhập thịtrường:--------------57

3.4.1.6 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển thịtrường:---------------57

3.4.1.7 Chiến lược đa dạng hoạt động đồng tâm:------------------------------------------57

3.4.2 Lựa chọn chiến lược: ---------------------------------------------------------------57

3.5 MỘT SỐGIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP KINH

ĐÔ ĐẾN NĂM 2015:---------------58

3.5.1 Giải pháp marketing-------------------------------------------------------------------58

3.5.2.1 Xây dựng chiến lược maketing cho từng dòng sản phẩm---------------------------54

3.5.2.2 Giải pháp giảm chi phí đểkhai thác thịtrường nông thôn:-------------------------58

3.5.2.3 Giải pháp phân phối ---------------------------------------------------------------559

3.5.2 Giải pháp tài chính-------------------------------------------------------------------559

3.5.3 Giải pháp nhân sự----------------------------------------------------------------------60

3.5.4 Giải pháp sản xuất---------------------------------------------------------------------60

3.5.4.1 Giải pháp vềnguyên liệu-----------------------------------------------------------60

3.5.4.2 Giải pháp vềsản xuất:--------------------------------------------------------------60

3.5.4.3 Giải pháp vềcông nghệ-------------------------------------------------------------61

3.5.4.4 Giải pháp vềquản lý chất lượng----------------------------------------------------61

3.6 MỘT SỐKIẾN NGHỊ------------------61

3.6.1 Đối với nhà nước:-------------------------------------------------------------------------62

3.6.2 Đối với ngành: ---------------------------------------------------------------------------- 62

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3------------------------------63

KẾT LUẬN------------------------------------------64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY